Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie posadzek na gruncie i zarysowań elementów konstrukcyjnych w piwnicy, naprawie strefy przycokołowej i cokołu budynku Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 w Bydgoszczy

» Notice description

Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie posadzek na gruncie i zarysowań elementów konstrukcyjnych w piwnicy, naprawie strefy przycokołowej i cokołu budynku Zespołu szkół nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 w Bydgoszczy. Prace wykonywane będą na czynnym obiekcie szkolnym. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia jak wyżej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z późn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 11:00


» Location

ul. Jezuicka 1
Bydgoszcz 85-102
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
Bydgoszcz 85-102
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in