Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska i jednostek organizacyjnych, tj. Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej, Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku, Zespołu Szkół w Czarżu, Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska i jednostek organizacyjnych, tj. Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej, Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku, Zespołu Szkół w Czarżu, Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą Umową. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego, w wybranej placówce bankowej. Zmiana placówki bankowej dedykowanej do obsługi Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych wymaga wcześniejszego uzgodnienia z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego. Umowę na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz podległych gminnych jednostek organizacyjnych zostaną podpisane pomiędzy bankiem, a Gminą Dąbrowa Chełmińska.

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):
66.11.00.00-4 Usługi bankowe
66.11.20.00-8 Usługi depozytowe
66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, w tym:
a) rachunku bieżącego budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska w złotych polskich, w którym Zamawiający będzie uprawniony do zaciągania odnawialnego kredytu (kredytu w rachunku bieżącym) przeznaczonego na finansowanie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy w kwocie nieprzekraczającej 1,5 mln PLN,
b) rachunków bieżących w złotych polskich (dochodów i wydatków) jednostek organizacyjnych,
c) rachunków pomocniczych oprocentowanych i nieoprocentowanych w złotych polskich, w tym rachunków przeznaczonych do obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych,
d) rachunku sum depozytowych w złotych polskich do obsługi kaucji i wadiów,
e) możliwość otwierania rachunków walutowych lub możliwość przeprowadzenia rozliczeń w walutach wymienialnych;

2) oprocentowanie środków pieniężnych:
a) zgromadzonych na rachunkach bieżących/pomocniczych będzie równe iloczynowi stopy WIBID 1M (obowiązującą na pierwszy dzień miesiąca, w przypadku, gdy w danym dniu nie ustalono notowań stawki WIBID 1M, obowiązuje WIBID 1M z dnia poprzedzającego, w którym było ostatnie notowanie) i współczynnika zaoferowanego przez Wykonawcę; współczynnik musi być podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; odsetki będą dopisywane na koniec każdego miesiąca;

3) udzielenie (w każdym roku obowiązywania Umowy) odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy:
a) Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy w kwocie nieprzekraczającej 1,5 mln PLN, pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej przez Wykonawcę,
b) kredyt przeznaczony będzie na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska (zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z późn. zm.),
c) kredyt będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie zapisany w projekcie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, który będzie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl, każdorazowo uruchamiany będzie w dniu podpisania pomiędzy stronami umowy kredytu na dany rok, w wysokości nie wyższej niż 1,5 mln PLN,
d) kredyt w rachunku bieżącym zostanie udzielony bez prowizji i opłat,
e) oprocentowanie kredytu będzie opierało się o zmienną stopę procentową stawki WIBOR 1M powiększoną o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę zaproponowaną przez Wykonawcę, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (stawka WIBOR 1M obowiązująca na pierwszy dzień miesiąca, w przypadku, gdy w danym dniu nie ustalono notowań stawki WIBOR 1M, obowiązuje WIBOR 1M z dnia poprzedzającego, w którym było ostatnie notowanie); do naliczania odsetek założono, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni,
f) odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca,
g) kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości do kwoty maksymalnego limitu zadłużenia wynikającego z umowy kredytowej, bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od niewykorzystanego kredytu, tj. od postawionej do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu,
h) każdy wpływ na rachunek bieżący budżetu Zamawiającego będzie jednocześnie spłatą całości lub części wykorzystanego kredytu odnawialnego,
i) Zamawiający złoży w umowie o kredyt w rachunku bieżącym budżetu oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018r. poz. 2187; z późn. zm.),
j) Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Gminy;

4) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w okresie trwania umowy, zmian dotyczących połączenia systemu bankowego w przypadku zmiany u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego, umożliwiających bezpośrednie przekazywanie informacji (m.in. import, eksport danych, identyfikację kontrahenta, rodzaj płatności, automatyczne wczytywanie przelewów z systemu finansowo-księgowego do systemu bankowego oraz z systemu bankowego do systemu finansowo-księgowego). Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji.

System bankowości elektronicznej musi umożliwiać:
a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych zarówno Zamawiającego, jak i jego jednostek organizacyjnych,
b) dostęp dla upoważnionych pracowników Zamawiającego do podglądu bieżących sald na rachunkach bankowych Gminy i jego jednostek organizacyjnych,
c) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg różnych kryteriów wyszukiwania, co najmniej: rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty, po dowolnym fragmencie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, fragmencie numeru rachunku i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriach, przy czym w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość bezpłatnego przeszukiwania zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową (5 lat) oraz prowadzić w tym okresie archiwum,
d) składanie poleceń przelewu w ramach dostępnych środków i przyznanego kredytu w rachunku bieżącym, w tym również poleceń przelewu z odroczoną datą płatności, stałych zleceń, poleceń przelewu zagranicznego,
e) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu bankowego, wg formatu wynikającego z systemu finansowo-księgowego, baz danych z adresami kontrahentów z uwzględnieniem znaków diakrytycznych,
f) informowanie o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem bankowości elektronicznej (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank),
g) zakładanie lokat terminowych będzie odbywać się w sposób automatyczny w systemie; lokata założona zostaje od razu po założeniu i jest widoczna w systemie,
h) blokowanie dostępu do systemu nastąpi po 4 nieudanych próbach podania hasła.

Ponadto w ramach usługi bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni:
- przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej w zależności od potrzeb Zamawiającego;
- kompatybilność systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo-księgowym Urzędu Gminy i jego jednostek organizacyjnych, która pozwoli na:
a) wymianę danych w formacie zapewniającym pełną integrację systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo -księgowego Zamawiającego,
b) eksport poleceń przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej,
c) generowanie (wydruk) wyciągów bankowych nie wymagających stempla bankowego,
d) generowanie (wydruk) historii do rachunku bankowego za okres co najmniej 1 roku,
- instalację i uruchomienie stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego,
- konserwację w okresie trwania umowy urządzeń niezbędnych do pracy tego systemu takich, jak np. tokeny, karty do podpisu elektronicznego, czytniki kart i inne wyposażenie komputerowe,
- alternatywne realizowanie przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne w razie awarii sieci komputerowej wykluczającej możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej (np. możliwość przygotowania nośnika danych i jego fizyczne dostarczenie do dowolnej placówki bankowej Wykonawcy);

5) realizację poleceń przelewu krajowych i zagranicznych z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych (składanych elektronicznie i papierowo):
a) zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 14:00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu roboczym, a zarejestrowane po godzinie 14:00 najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR,
b) polecenia przelewu składane pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego będą realizowane w czasie rzeczywistym;
6) zapewnienie usługi płatności masowych:
a) identyfikacja płatności przychodzących i wychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku bankowego (min. 6 cyfr),
b) księgowanie wpłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach

7) zapewnienie obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat, w tym:
a) Wykonawca zapewni obsługę Zamawiającego, jego jednostek organizacyjnych i kontrahentów w minimum 1 własnej placówce bankowej na terenie Dąbrowy Chełmińskiej;
Zamawiający wymaga, aby bankowa obsługa budżetu prowadzona była, przez cały okres obowiązywania umowy, w miejscowości siedziby Zamawiającego, co wiąże się z koniecznością posiadania w miejscowości siedziby Zamawiającego oddziału banku;
b) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków – bez opłat i prowizji;
c) możliwość wypłaty gotówki wg nominałów określonych każdorazowo przez Zamawiającego – bez opłat i prowizji;
d) możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości - banknoty i bilon – bez opłat i prowizji,
e) przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego; Zamawiający wymaga by wykonawca nie obciążał płatników prowizjami od wpłat na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska i jej jednostek organizacyjnych,
f) Wykonawca zapewni bieżącą informację za pośrednictwem bankowości elektronicznej na temat pojedynczych wpłat i wypłat zaksięgowanych na rachunku bankowym;

8) generowanie i przekazywanie Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym wyciągów bankowych:
a) Wykonawca zapewni sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną w formacie PDF oraz w formie papierowej,
b) wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności,
c) wyciągi powinny być numerowane, dodatkowo każdy wyciąg musi zawierać co najmniej następujące informacje: pełną nazwę rachunku, nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, tytuł płatności, datę wpłaty, kurs przeliczenia waluty obcej, jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek itd.,
d) Wykonawca zapewni dostarczanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej najpóźniej do dnia następnego w systemie bankowości elektronicznej;
9) przygotowywanie na pisemną prośbę Zamawiającego zaświadczeń, opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej.

3. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: 01 stycznia 2021r. – 31 grudnia 2024r.

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Bydgoska 21
Dąbrowa Chełmińska 86-070
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Banking services

» Buyer data

Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
Dąbrowa Chełmińska 86-070
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in