”Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz całorocznego utrzymania przystanków i miejsc przystankowych na terenie Gminy Kobylnica w latach 2021-2022”

» Notice description

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych oraz całorocznym utrzymaniu przystanków i miejsc przystankowych na terenie Gminy Kobylnica w latach 2021-2022.
3.2 Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica.

3.3 Zakres przedmiotu zamówienia:
1) Zadanie Nr 1 dotyczy opróżniania koszy i pojemników oraz wywozu do miejsc zagospodarowania:
odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych w osobnych koszach na bioodpady, papier, szkło, tworzywa sztuczne gromadzonych na:
a) placach zabaw i rekreacji, w Parku Wiejskim w Kobylnicy, na boiskach sportowych
znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica,
b) na przystaniach kajakowych w miejscowościach Lubuń i Łosino i przystaniach
rybackich w miejscowościach Ścięgnica i Zbyszewo.
2) Zadanie Nr 2 dotyczy opróżniania koszy i pojemników oraz wywozu do miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych gromadzonych w koszach ulicznych znajdujących się wzdłuż ciągów ulic na terenie Gminy Kobylnica.
3) Zadanie Nr 3 dotyczy opróżniania pojemników oraz wywozu do miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych tj. bioodpady, papier, tworzywa sztuczne, szkło, gromadzonych w oddzielnych pojemnikach na terenie Gminy Kobylnica w następujących jednostkach oświatowych:
1) Szkoły Podstawowej w Kobylnicy - ul. Główna 63, 76-251 Kobylnica,
2) Szkoły Podstawowej w Sycewicach - ul. Szkolna 1, 76-251 Sycewice,
3) Szkoła Podstawowa w Kwakowie, ul. Słupska 5, Kwakowo, 76-251 Kobylnica,
4) Szkoła Podstawowa w Kończewie, ul. Szkolna 1, Kończewo, 76-251 Kobylnica,
5) Szkoła Podstawowa w Słonowicach, Słonowice 4, 76-251 Kobylnica,
oraz
6) odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych tj. bioodpady, papier,
tworzywa sztuczne oraz szkło, gromadzonych w oddzielnych pojemnikach na:
a) posesji Urzędu Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20 w Kobylnicy,
b) przy budynku Centrum Usług Wspólnych przy ul. Wodnej 20/2 w Kobylnicy.
4) Zadanie Nr 4 dotyczy całorocznego utrzymania przystanków i miejsc przystankowych oraz opróżniania koszy oraz wywóz do miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych gromadzonych na przystankach autobusowych na terenie Gminy Kobylnica.
3.4 Przedmiot zamówienia jest finansowany z budżetu Centrum Usług Wspólnych w
Kobylnicy w zakresie zadań nr 1, 2 i 4 oraz zadania nr 3 pkt 3.3 ppkt 3) pkt 6 lit. a i b
( dot. Urzędu Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20 w Kobylnicy oraz budynku Centrum Usług Wspólnych przy ul. Wodnej 20/2 w Kobylnicy).
W zakresie dotyczącym Szkół Podstawowych z budżetów:
1) Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, ul. Główna 63, 76-251 Kobylnica,
2) Szkoły Podstawowej w Sycewicach, ul. Szkolna 1, 76-251 Sycewice,
3) Szkoły Podstawowej w Kwakowie, ul. Słupska 5, Kwakowo, 76-251 Kobylnica,
4) Szkoły Podstawowej w Kończewie, ul. Szkolna 1, Kończewo, 76-251 Kobylnica,
5) Szkoły Podstawowej w Słonowicach, Słonowice 4, 76-251 Kobylnica.
3.5 Zakres rzeczowy realizacji przedmiotu zamówienia w ramach:
Zadanie Nr 1 obejmuje:
a) opróżnianie koszy i pojemników, których lokalizację określono w Załączniku Nr 9
do SIWZ,
b) wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych do miejsc zagospodarowania,
c) szczegółowe warunki realizacji usługi określa Załącznik Nr 9 do SIWZ.

Zadanie Nr 2 obejmuje:
a) opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się w ciągach dróg, będących własnością Zamawiającego, których lokalizację określono w Załączniku Nr 10 do SIWZ,
b) wywóz odpadów komunalnych mieszanych do miejsc zagospodarowania,
c) szczegółowe warunki realizacji usługi określa Załącznik Nr 10 do SIWZ.
Zadanie Nr 3 dla Szkół Podstawowych w Kobylnicy, Sycewicach, w Kwakowie,
w Kończewie, w Słonowicach oraz przy posesji Urzędu Gminy w Kobylnicy i Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy obejmuje:
a) opróżnianie i wywóz odpadów komunalnych zmieszanych gromadzonych w pojemnikach,
b) opróżnianie i wywóz odpadów segregowanych zgromadzonych w
oddzielnych pojemnikach tj. jeden pojemnik na bioodpady, jeden pojemnik na papier,
jeden pojemnik na tworzywa sztuczne oraz jeden pojemnik na szkło
c) szczegółowe warunki realizacji usługi określa Załącznik Nr 11 do SIWZ.
Zadanie Nr 4 obejmuje:
1) utrzymanie przystanków i miejsc przystankowych w okresie zimowym
(tj. w okresie od 1 listopada do 31 marca) poprzez:
a)usuwanie śniegu i posypywanie powierzchni utwardzonej w strefie utrzymania,
b)zwalczanie naboju lodowego na powierzchni utwardzonej w strefie utrzymania,
c) zbieranie nieczystości w strefie utrzymania,
2) utrzymanie przystanków i miejsc przystankowych w pozostałym okresie
(tj. w okresie od 1 kwietnia do 31 października) poprzez:
a) zamiatanie i zbieranie nieczystości w strefie sprzątania/,
b) mycie i dezynfekcję wiat przystankowych,
c) sprzątanie i dezynfekcję przystanków murowanych,
d) mycie i dezynfekcję słupków przystankowych.
e) wykaszanie traw i chwastów w strefie sprzątania/ wraz z ich wywiezieniem,
3) opróżnianie koszy znajdujących się w obrębie przystanków i miejsc przystankowych, będących własnością Zamawiającego, których lokalizację określono w Załączniku
Nr 12 do SIWZ;
4) zaopatrzenie koszy w jednorazowe worki foliowe, po każdorazowym opróżnieniu,
5) wywóz odpadów komunalnych mieszanych do miejsc zagospodarowania,
6) szczegółowe warunki realizacji usługi określa Załącznik Nr 12 do SIWZ.
3.6 Zamawiający dopuszcza, przy realizacji każdego zadania, możliwość uzgodnienia dni tygodnia odbioru odpadów przy zachowaniu częstotliwości wywozu podanych w Załącznikach nr 9, 10, 11 i 12 do SIWZ.
3.7 Zamawiający informuje, iż przy wywozie segregowanych odpadów komunalnych zgromadzonych w oddzielnych pojemnikach, nie ogranicza liczby stawianych pojemników np. pojemnika na szkło "minimum 400 l". Wykonawca może postawić np. dwa, trzy mniejsze pojemniki z zachowaniem minimalnej pojemności wskazanej w zdaniu powyżej, tak by zadania realizowane były w sposób należyty.
3.8 Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dla:
3.8.1 Zadania Nr 1- pkt 3.3 ppkt 1 lit. a) i Zadania Nr 2 do:
1) utrzymywania koszy i pojemników w należytym stanie technicznym i higienicznym
w tym wykonywanie dezynfekcji minimum 1 raz w każdym miesiącu w okresie od marca do października,
2) zaopatrzenia koszy w jednorazowe worki foliowe, po każdorazowym opróżnieniu,
3) oczyszczania miejsc postoju koszy/ pojemników ulicznych, parkowych, o których mowa pkt 3.3 ppkt 1 lit. a) oraz w pkt 3.3 ppkt 2 w obrębie minimum 1m,
Odległość uprzątnięcia odpadów i innych zanieczyszczeń wokół kosza/pojemnika stanowi kryterium oceny ofert i będzie oceniana zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozdziale 15 SIWZ, przy czym Zamawiający wskazuje, że minimalna odległość od kosza uprzątnięcia odpadów i innych zanieczyszczeń (promień wokół kosza) wynosi
1 metr. Wobec tego zaoferowanie przez Wykonawcę odległości od kosza uprzątnięcia odpadów krótszego niż 1 metr lub w innej jednostce niż pełne metry skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP jako oferty, której treść nie odpowiada treści SIWZ.
4) składowania zgromadzonych odpadów komunalnych mieszanych tylko i wyłącznie na przeznaczonych do tego składowiskach, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
3.8.2 Zadania Nr 1- pkt 3.3 ppkt 1 lit. b) i Zadania Nr 3 do:
1) utrzymywania koszy i pojemników w należytym stanie technicznym
i higienicznym w tym wykonywanie dezynfekcji minimum 1 raz w każdym miesiącu w okresie
od marca do października,
2) oczyszczania miejsc postoju koszy oraz pojemników w obrębie 5 m,
3) składowania zgromadzonych odpadów komunalnych mieszanych i segregowanych tylko i wyłącznie na przeznaczonych do tego składowiskach, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
3.8.3 Zadania Nr 4 w części dotyczącej utrzymania zimowego do:
1) utrzymania strefy odśnieżania przystanków i miejsc przystankowych w sposób pozwalający na swobodne wsiadanie do pojazdów i wysiadanie z pojazdów komunikacji zbiorowej,
2) w przypadku wystąpienia opadów, wprowadzenia niezbędnej ilości sprzętu i osób potrzebnych do skutecznego odśnieżenia i usunięcia śliskości zimowej,
a) dla Rejonu I: nie później niż 4 godz. od ustania opadów lub w przypadku, gdy opady trwają dłużej niż 4 godziny, nie później niż 8 godzin od momentu ich rozpoczęcia,
b) dla Rejonu II: nie później niż 6 godz. od ustania opadów lub w przypadku, gdy opady trwają dłużej niż 6 godzin, nie później niż 10 godzin od momentu ich rozpoczęcia,
oraz na każde wezwanie Zamawiającego nie później niż 2 godziny od wezwania przekazanego telefonicznie lub faksem przy czym Rejony, o których mowa powyżej zostały wskazane w SIWZ oraz w załączniku nr 6 do SIWZ – wzorze umowy,
3) posypywania powierzchni utwardzonej w strefie utrzymania wyłącznie piaskiem
z częstotliwością według potrzeb,
4) doczyszczanie nawierzchni przystanków z piasku użytego do usuwania śliskości podczas opadów śniegu lub innych zjawisk pogodowych powodujących ślizgawicę winno nastąpić w terminie 7 dni po ustąpieniu warunków zimowych i po zakończeniu sezonu zimowego,
5) zapewnienia składowiska dla materiałów stosowanych do łagodzenia śliskości zimowej,
6) odkład śniegu powstały przy odśnieżaniu i odkład lodu powstały przy odladzaniu nie może być zgarniany na zatoki autobusowe i nie może znajdować się także w części chodnika przylegającej do zatoki. Powyższe ma zapewnić bezpieczne, bezkolizyjne wejście i wyjście pasażerów do/z autobusu,
7) zwalczania naboju lodowego na powierzchni utwardzonej w strefie utrzymania
z częstotliwością według potrzeb tj.:
a) odkuwanie naboju lodowego na całej powierzchni przystanku,
b) odkuwanie kratek ściekowych w jezdniach znajdujących się przy przystanku w celu udrożnienia odpływu wód w trakcie odwilży (powierzchnia odkucia obejmuje po
1 metrze szerokości z każdej strony kratki ściekowej),
8) ponoszenia odpowiedzialności za szkody u osób trzecich w przypadku wystąpienia złamań kończyn lub innych uszkodzeń ciała spowodowanych niewłaściwą realizacją lub opóźnieniem wykonania usługi utrzymania zimowego przystanków i miejsc przystankowych,
9) utrzymywania koszy w należytym stanie technicznym i higienicznym,
10) zaopatrzenia koszy w jednorazowe worki foliowe, po każdorazowym opróżnieniu,
11) składowania zgromadzonych odpadów komunalnych mieszanych tylko i wyłącznie na przeznaczonych do tego składowiskach, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
12) w czasie, gdy nie będą występowały zimowe zjawiska pogodowe (m.in. gołoledź, pokrywa śnieżna, opady śniegu) oczyszczanie powierzchni przystanków z piasku, błota i innych zanieczyszczeń obowiązuje wykonywanie prac, jak w okresie opisanym
w pkt 3.8.4.
3.8.4 Zadania Nr 4 w części dotyczącej utrzymania w pozostałym okresie do:
1) utrzymywania czystości przystanków i miejsc przystankowych w strefie sprzątania/,
w tym: zamiatanie, zbieranie zanieczyszczeń oraz opróżnianie koszy tj.:
a) zamiatanie powierzchni przystanków z piasku, liści, opadłych kwiatostanów z drzew
i innych nieczystości tzn. stan oczyszczenia musi być jak po zamiataniu,
b) zbieranie i usuwanie zanieczyszczeń- nieczystości „luźnych” (papiery, gałęzie, folie, butelki, niedopałki papierosów, odchody zwierzęce, kapsle i korki od butelek, piasek, kamienie, gruz, itp.) oraz grabieniu liści na terenach zieleni w obrębie przystanków,
c) usuwaniu z przystanków szkła z rozbitych szyb przystankowych oraz rozbitych szyb
z przęseł wiat wskazanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego,
d) załadunek i wywóz nieczystości na wysypisko śmieci: wywóz zebranych nieczystości należy dokonywać zgodnie z obowiązującą technologią oczyszczania miejsc publicznych.
2) utrzymywania przystanków i miejsc przystankowych w strefie sprzątania/
w należytym stanie higienicznym, w tym: wykonywać mycie i dezynfekcję minimum raz
w każdym miesiącu lub w terminie 2 dni od wezwania wraz likwidacją wszelkich zabrudzeń typu graffiti – według potrzeb,
3) koszenia trawników oraz usuwania chwastów w strefie sprzątania/ – według potrzeb (nie mniej niż 6 razy na każdy rok),
4) utrzymywania koszy w należytym stanie technicznym i higienicznym, w tym: wykonywać dezynfekcję minimum raz w każdym miesiącu w okresie od marca do października oraz na każde wezwanie Zamawiającego w terminie do 2 dni od wezwania,
5) zaopatrzenia koszy w jednorazowe worki foliowe, po każdorazowym opróżnieniu,
6) składowania zgromadzonych odpadów komunalnych mieszanych tylko i wyłącznie na przeznaczonych do tego składowiskach, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,
7) zgłaszania bezzwłocznie stwierdzonych uszkodzeń oraz wszelkich potrzeb remontowych wykraczających poza zakres bieżącego utrzymania określonego w SIWZ.
8) Harmonogram prac należy uzgodnić z Zamawiającym.
9) Uwaga:
9.1)  strefa utrzymania przystanku/słupka w okresie zimowym obejmuje przystanek oraz teren:
a) przed przystankiem/słupkiem: do krawędzi jezdni lub krawężnika,
b) z obu boków przystanku/słupka: do 2 m, w pasie od końca przystanku do krawędzi jezdni lub krawężnika,
9.2)  strefa sprzątania przystanku w pozostałym okresie obejmuje przystanek oraz teren:
a) przed przystankiem: do krawędzi jezdni lub krawężnika,
b) za przystankiem: do 2 m,
c) z obu boków przystanku: do 4 m,
9.3)  strefa sprzątania miejsca przystankowego (słupek) w pozostałym okresie obejmuje teren:
a) przed słupkiem: do krawędzi jezdni lub krawężnika,
b) za i z obu boków słupka: do 2 m.
3.9 Wymagania ogólne do Zadania nr 4:
1) sprzątanie przystanków musi odbywać się w godzinach najmniejszego natężenia ruchu z pominięciem pory nocnej, tak by nie powodować utrudnień w ruchu drogowym i pieszych oraz skarg mieszkańców z powodu nadmiernego hałasu,
2) zamiatanie przystanków musi:
a) odbywać się z takim skutkiem, by pył i kurz nie unosiły się w powietrzu,
b) być wykonane sprzętem do tego przeznaczonym oraz ręcznie, zgodnie z obowiązującą technologią oczyszczania,
3) Wykonawca ma obowiązek przekazać zebrane nieczystości do właściwych miejsc ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
4) Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jest posiadaczem i wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją prac, tym samym obciążony jest w szczególności kosztami wywiezienia nieczystości pochodzących z oczyszczania na wysypisko i ewentualną ich utylizację,
5) w przypadku wystąpienia opadów śniegu i śliskości zimowej Wykonawca ma obowiązek wprowadzenia niezbędnej ilości personelu, materiałów, sprzętu, transportu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania usługi we wszystkie dni tygodnia, łącznie z dniami wolnymi od pracy oraz niedziele i święta,
6) Wykonawca zapewni utrzymanie w gotowości niezbędnej ilości personelu, materiałów, sprzętu wraz z obsługą, transportu i innych urządzeń przewidzianych do prawidłowego wykonania usługi,
7) Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest do bieżącego monitorowania uszkodzeń infrastruktury przystankowej i niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu informacji o zniszczeniach na przystankach, szczególnie dotyczących rozkładów jazdy poszczególnych linii, tablic informacyjnych, słupków, siedzisk i koszy oraz potłuczeń przeszklenia wiat, itp.
8) organizacja pracy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie usługi,
9) ze względów bezpieczeństwa pracownicy Wykonawcy wykonujący czynności sprzątania muszą być ubrani w czystą, jednakową odzież ochronną, z czytelnym oznaczeniem firmy oraz kamizelki ostrzegawcze.
3.9.1 W Zadaniu Nr 4 Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za realizację usługi, w tym:
1) za stan techniczny użytego sprzętu i środków transportu i posiadanie uprawnień przez osoby wyznaczone do jego obsługi,
2) za bezpieczeństwo ruchu i pieszych w strefie prowadzonych prac porządkowo - utrzymaniowych,
3) za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez pracowników Wykonawcy powstałe w wyniku świadczonej usługi,
4) za szkody wynikłe w czasie wykonywania usługi, jak również za wszelkie zdarzenia powstałe w związku z realizacją umowy,
5) za kontrolę wykonywanych prac i ich jakości, włączając personel, materiał oraz sprzęt.
3.10 W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej.
3.11 Opłaty za wywóz odpadów komunalnych z terenów objętych umową oraz ich składowaniem na legalnym wysypisku ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
3.12 W przypadku wywozu odpadów niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, wszelkie konsekwencje i koszty.
3.13 Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
3.14 Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny spełniać normy dopuszczalnej emisji spalin oraz spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zamawiający wymaga by w pojazdach używanych do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zainstalował urządzenie GPS, oraz na każde żądanie Zamawiającego okazywał generowane zestawienia i raporty ułatwiające rozliczanie zamówienia o faktycznie wykonane kilometry.
3.15 Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu usługi w zakresie ilościowym (do 20%) w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. W takich okolicznościach nastąpi również zmniejszenie wynagrodzenia.
3.16 W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu Umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w tym finansowe, a Wykonawca niniejszym zrzeka się ich dochodzenia.
3.17 Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określone są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
3.18 Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynność kierowcy pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.
3.19 Wymóg, o którym mowa w pkt 3.18 nie dotyczy, gdy Wykonawca składający ofertę jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i zobowiąże się do osobistego świadczenia usług oraz wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego świadczenia usług na rzecz spółki.
3.20 Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedłożenia wykazu osób, o których mowa w pkt 3.18, sporządzonego według Załącznik Nr 8 do SIWZ, wraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie osób na umowę o pracę.
3.21 Na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się Wykonawcę do przedłożenia w/w wykazu wraz z oświadczeniem o niezaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia.
3.22 Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez wykonawcę faktu zatrudnienia osoby na umowę o pracę.
3.23 Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudniać lub zatrudnić osoby, których dane osobowe ma prawo przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz które wyrażą zgodę na dostęp przez Zamawiającego do ich danych osobowych. Osoby, które takiej zgody nie wyrażają nie mogą brać udziału w realizacji zamówienia.
3.24 Wykonawca oświadczy w formularzu oferty Załącznik Nr 1 do SIWZ, iż zatrudnia lub zatrudni osoby, o której mowa w pkt 3.18.
3.25 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 09:00


» Location

Wodna 20/2
Kobylnica 76-251
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
Wodna 20/2
Kobylnica 76-251
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in