Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni szkół: Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie w łącznej planowanej ilości do 95.000 litrów tj:
1) SP Kalino do 45.000 litrów,
2) SP Guzew do 50.000 litrów
w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.
2. Ograniczenia – zmniejszenie ilości zamówionego oleju opałowego w stosunku do ilości określonych w rozdziale III punkt 1 w przypadku wystąpienia wyjątkowo korzystnych warunków atmosferycznych w okresie grzewczym, tj. utrzymujących się temperatur powietrza powyżej 0 o C przez okres powyżej 5 dni. W przypadku zakupu mniejszej ilości oleju opałowego Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie odpowiadające ilości zakupionego oleju za cenę jednostkową ustaloną zgodnie z zapisami SIWZ oraz w wysokości wskaźnika podanego w ofercie, służącego do obliczania ceny oleju w trakcie realizacji zamówienia oraz w terminie realizacji umowy, o którym mowa w rozdziale III pkt 1;
3. Dostarczony olej opałowy lekki musi spełniać minimalne parametry jakościowe według zawartych poniżej: normy PN-C-96024:20111 dla 1 L w temperaturze referencyjnej 15oC a szczególności w zakresie istotnych cech:
1) wartość opałowa Min 42,6 MJ/kg,
2) gęstość w temperaturze 15oC Max 860 kg/m3,
3) zawartość siarki Max 0,1% (m/m),
4) zawartość wody Max 200 mg/kg,
5) zawartość zanieczyszczeń stałych Max 24mg/k,

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.12.2020 | 12:00


» Location

ul. Szkolna 3
Rzgów 95-030
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products
  • Electricity and heat

» Buyer data

Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie
ul. Szkolna 3
Rzgów 95-030
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in