DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO

» Notice description

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są: „Dostawy oleju napędowego.”
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:
Zadanie I - Sprzedaż oleju napędowego ON przeznaczonego dla potrzeb samochodów sanitarnych SPZOZ Tomaszów Lubelski w ilości 48 800 litrów na rok.
Warunki wymagane od wykonawców w Zadaniu I:
1) Wykonawca musi być właścicielem lub dzierżawcą (ajentem) stacji paliw położonej w Tomaszowie Lubelskim lub okolicy w odległości nie większej niż 4 km od siedziby Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tomaszowie Lubelskim.
2) Wykonawca zapewni sprzedaż paliwa w godzinach pracy Zamawiającego tj. 24 godziny na dobę.
3) Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliw wg cen obwiązujących na dystrybutorze w dniu zakupu, pomniejszonych o stały upust.
4) Ceny obowiązujące na dystrybutorze nie mogą w sposób znaczny przewyższać średnich cen rynkowych paliw.
5) Wykonawca zobowiązany będzie do :
a. wpisywania każdej ilości sprzedanego w danym dniu paliwa do karty drogowej przedłożonej przez kierowcę Zamawiającego i złożenia na niej podpisu przez wydającego paliwo pracownika Wykonawcy, ostemplowanie tych dokumentów pieczątką Wykonawcy,
b. sporządzanie zbiorczych asygnat wydanego paliwa na formularzu przekazanym przez Zamawiającego.
6) Sprzedaż paliwa będzie się odbywała wyłącznie do zbiorników pojazdów figurujących w dostarczonym przez Zamawiającego wykazie pojazdów.
7) Sprzedaż paliwa do kanistrów może się odbywać wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego .
8) Wykonawca każdorazowo na ustne lub pisemne życzenie Zamawiającego, przedłoży aktualne świadectwo jakości, określonej partii danego rodzaju paliwa. Świadectwo jakości powinno być wystawione bądź imiennie na Wykonawcę lub powinno z niego jasno wynikać, że świadectwo jakości dotyczy paliwa sprzedanego przez Wykonawcę.
9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia szacowanej ilości dostaw bez podania przyczyn, a Wykonawca nie będzie dochodził z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
Kalkulację cenową należy dokonać w oparciu o cenę detaliczną (brutto) 1 litra oleju napędowego ON na dystrybutorze stacji paliw, w której planowane jest tankowanie pojazdów wg cen obowiązujących w dniu ogłoszenia o zamówieniu tj. w dniu 02.12.2020r.

Zadanie II - Dostawy transportem Wykonawcy oleju napędowego ON w beczkach 200 litrowych Zamawiającego, przeznaczonego do agregatów prądotwórczych SPZOZ Tomaszów Lubelski w ilości 1200 litrów (czwarty kwartał 2020r – 400 l, pierwszy kwartał 2021r - 400 l, drugi kwartał 2021r – 400 l).
Kalkulację cenową należy dokonać w oparciu o cenę detaliczną (brutto) 1 litra oleju napędowego ON na dystrybutorze stacji paliw, w której planowane jest tankowanie pojazdów wg cen obowiązujących w dniu ogłoszenia o zamówieniu tj. w dniu 02.12.2020r.
Zamówienie dotyczy sukcesywnych dostaw w oparciu o bieżące potrzeby Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania zamówienia w zakresie ilościowym i wartościowym. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne zadania.
Wykonawca jest zobowiązany do wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania zamówienia w zakresie ilościowym i wartościowym

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.12.2020 | 09:00


» Location

Aleje Grunwaldzkie 1
Tomaszów Lubelski 22-600
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Aleje Grunwaldzkie 1
Tomaszów Lubelski 22-600
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Fuels category published on OnePlace in last 10 days.