Remont budynku nr 43 z dostosowaniem magazynu amunicji do obowiązujących przepisów w formule „zaprojektuj i wykonaj”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Remont budynku nr 43 wraz z dostosowaniem magazynu amunicji do obowiązujących przepisów w formule „zaprojektuj i wykonaj”
I. Prace projektowe
1) Wykonanie inwentaryzacji projektowej, w tym wykonanie pomiarów przewodności elektrycznej posadzki - w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną istniejącej posadzki w magazynie środków bojowych, a na bazie wyników tych pomiarów – opracowanie dokumentacji projektowej (projektu wykonawczego/technicznego) posadzki przewodzącej w pomieszczeniach magazynu środków bojowych, części A budynku, dostosowanej do obowiązujących przepisów, w tym wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010r.
2) Pozyskanie mapy do celów projektowych wraz z naniesieniem stanu aktualnego do wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych,
3) Koncepcja rozwiązania wentylacji awaryjnej i bytowej magazynu chloropikryny obejmująca sposób sterowania oraz integrację z innymi systemami w budynku w szczególności SKD, SAP,
4) Opracowanie dokumentacji projektowej - projektu wykonawczego/technicznego wentylacji mechanicznej dla budynku 43 dla pomieszczeń od nr 1-8, z uwzględnieniem następujących potrzeb:
 Pomieszczenie nr 2 (gdzie przechowywane są środki bojowe podklasy 6.1) – WENTYLACJA ze sterowaniem automatycznym uruchamianym przez system detekcji skażeń oraz ręcznie. Zwracam uwagę, że jeśli zostanie załączona wentylacja w wyniku alarmu, czy też ręcznie, to zamek drzwi powinien otwierać się dopiero po przewentylowaniu pomieszczenia. W pomieszczeniu magazynu nr 2 należy zamontować detektor skażeń w celu automatycznego uruchomienia wentylacji oraz załączenia syreny powiadamiającej użytkownika w przypadku wykrycia skażenia. Detekcja powinna działać 24 h/dobę, nawet przy zamkniętym i nie użytkowanym przez obsługę pomieszczeniu. Zabrania się łączyć wentylację tego pomieszczenia z innymi pomieszczeniami.
 Pomieszczenie nr 1, 3, 4, 5, 6, 7 – WENTYLACJA uruchamiana ręcznie, w nastawnym reżimie czasowym lub ręcznie,
 Pomieszczenie 8 /kancelaryjne/ - system wentylacji ciągłej (turbowent hybrydowy).
 Pomieszczenie łazienki - system wentylacji ciągłej (turbowent hybrydowy).
 Korytarz - system wentylacji ciągłej (turbowent hybrydowy).
5) Projekt wykonawczy izolacji poziomej w pom. piwnicznych pod całym budynkiem.
6) Opracowanie projektu automatyki odblokowania drzwi pomieszczenia nr 2 połączonego z systemem pracy wentylacji w pomieszczeniu nr 2 (przewietrzanie).
7) Opracowanie dokumentacji projektowej - projektu wykonawczego na dostosowanie wykonanej instalacji c.o. do obowiązujących przepisów - zabezpieczenie określone na węźle cieplnym.
8) Opracowanie dokumentacji projektowej - projektu wykonawczego na dostosowanie oświetlenia do obowiązujących przepisów.
9) Opracowanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
II. Prace wykonawcze.
1) Wykonanie robót ogólnobudowlanych w oparciu o zatwierdzoną i odebraną przez Zamawiającego dokumentację projektową- wykonawczą.
2) Roboty budowlane wykonywane będą etapami.
Etap I.
 wykonanie instalacji wentylacji, oświetlenia oraz posadzki przewodzącej w pomieszczeniu nr 2 magazynu środków bojowych,
Etap II
 wykonanie pozostałych robót ogólnobudowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej sukcesywnie po udostępnieniu pomieszczeń przez użytkownika.
Teren, na którym jest realizowane zadanie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 09:00


» Location

gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Warszawa 00-908
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Warszawa 00-908
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in