Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3105L Olchowiec – Czysta Dębina – Gorzków od km 7+410 do km 8+082 o dł. 0,672 km”. - II przetarg

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3105L o dł. 0,672 km. Planowany odcinek chodnika położny jest w całości na terenie gminy Gorzków. Droga klasy „Z” (zbiorcza). Budowę chodnika, planuje się w miarę możliwości zlokalizować maksymalnie za istniejącym rowem przydrożnym, o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm
w kolorze szarym. Na szerokości istniejących zjazdów indywidualnych przewiduje się nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 8 cm w kolorze szarym, połączenie chodnika z istniejącym peronem kostką betonową o gr. 6 cm w kolorze szarym. W zakres prac projektowych przewiduje się opracowanie dokumentacji uwzgledniającej budowę kanałów technologicznych.
Do wykonawcy należy uzyskanie warunków technicznych od właścicieli występującej infrastruktury technicznej, w przypadku wystąpienia kolizji infrastruktury z przedmiotem zamówienia.Zamówienie obejmuje pozyskanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę w/w odcinka chodnika, przygotowanie wniosku o wydanie decyzji pozwalającej na realizację zadania.
Zamówienie obejmuje również wykonanie dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) opracowanie projektu budowlanego, niezbędnego do uzyskania decyzji pozwalającej na realizację zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zakresem opisanym w SIWZ,
2) opracowanie projektu budowlanego występujących branż, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, informacji BIOZ, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu stałej organizacji ruchu, pozyskanie wymaganych warunków technicznych, opinii, decyzji, uzgodnień,
3) przekazanie zaakceptowanej przez zamawiającego ostatecznej wersji opracowanej dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji pozwalającej na realizację inwestycji drogowej wraz ze wszystkimi załącznikami i dokonaniem wszelkich niezbędnych uzupełnień
i poprawek oraz uzyskaniem uzgodnień, opinii i sprawdzeń niezbędnych do uzyskania w/w decyzji .
Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych oraz własność przedmiotowych projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów.
Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Borowa 6
Krasnystaw 22-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Borowa 6
Krasnystaw 22-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in