Usługa w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych z obiektów Zamawiającego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych z obiektów Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z obowiązującymi na terenie RP przepisami, w szczególności:
a) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 z poźn. zm.);
b) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.);
c) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 154 z poźn. zm.) oraz wszelkimi przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
d) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439 z późn. zm.)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wywóz odpadów komunalnych z terenu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o., w tym:.
• dostarczenie kontenerów przystosowanych do składowania odpadów komunalnych,
• odbiór i transport odpadów z terenu Zamawiającego do miejsca ich składowania,
• przekazanie odpadów do uprawnionego składowiska.
Pozostałe wymagania zgodnie z załączonym wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
Zamawiający stosowanie do art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych wymaga, by osoby wykonujące czynności bezpośrednio przy realizacji przedmiotu umowy, były zatrudnione przez Wykonawcę/podwykonawcę jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.)
Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą podczas wykonywania przedmiotu zamówienia jest Jacek Makowski – tel. 68 475 06 80.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Zamkowa 1
Świebodzin 66-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o.
ul. Zamkowa 1
Świebodzin 66-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in