Dostawa autobusu 19-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym z możliwością 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego 20-osobowego (19+1 kierowca) autobusu do przewozu osób, w tym z możliwością przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu, którego zakup jest współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami w Obszarze D.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry techniczno - eksploatacyjne i wyposażenie samochodu) znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ (SzOPZ) i będzie stanowić załącznik do umowy, po jej zawarciu.
3. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 i art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i obmiarowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego oraz pod warunkiem spełnienia wymagań obmiarowych zgodnie z opisem. Podane w opisach wymiary stanowią uszczegółowienie oczekiwań Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowanego przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 11:00


» Location

ul. Orlicz-Dreszera 14
Zamość 22-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu
ul. Orlicz-Dreszera 14
Zamość 22-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in