Prace związane z zagospodarowniem obwodów łowieckich oraz obsługą polowń i preparowaniem trofeów łowieckich w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Góra Śląska w roku 2021

» Notice description

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące prace z zakresu obsługi polowań a także zagospodarowania obwodów łowieckich na terenie OHZ Nadleśnictwa Góra Śląska w roku kalendarzowym 2021
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac, wynikające z załącznika nr 2 do SIWZ
3) Przed rozpoczęciem polowania do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
• Wyposażenie naganiaczy i innych osób obsługujących polowanie z ramienia Wykonawcy w kamizelki odblaskowe (w kolorze ustalonym z prowadzącym polowanie), a także dbałość o ich używanie podczas całego polowania aż do ogłoszenia jego zakończenia.
• Zabezpieczenie wyposażenia apteczki.
• Zabezpieczenie innych materiałów (haki do transportu tusz ubitej zwierzyny, linki do ściągania zwierzyny itp.).
• Punktualne zgromadzenie podległych osób (naganiaczy, pomocników) i właściwe ustawienie ich do odprawy, a także odpowiednie rozlokowanie środków transportu.
4) Obsługa polowania obejmuje:
• Zapewnienie każdego dnia polowania odpowiedniej liczby naganiaczy do wypłaszania zwierzyny w ilości uzgodnionej na dzień przed polowaniem z prowadzącym polowanie (Zlecającym). Do obowiązków naganki należy w szczególności: patroszenie upolowanej zwierzyny; ściąganie do miejsca załadunku oraz załadunek ubitej zwierzyny na środek transportu, rozładunek na pokocie oraz w punkcie skupu wraz z pomocą przy ważeniu; przygotowanie ogniska w trakcie przerwy śniadaniowej podczas trwania polowania; informowanie prowadzącego polowanie o wszelkich przypadkach odnalezienia podczas poszczególnych pędzeń padłej lub rannej zwierzyny.
• Zapewnienie w każdym dniu polowania odpowiedniej liczby psów do wypłaszania zwierzyny. O ilości psów w danym dniu polowania decyduje prowadzący polowanie (Zlecający). Zamawiający wymaga aby psy posiadały cechy użytkowe dla psów używanych podczas polowania na grubą zwierzynę.
• Zapewnienia środka transportu dla przewozu naganki oraz psów. Przystosowany środek transportu do przewozu ubitej zwierzyny. Zamawiający może zlecić przygotowanie środka transportu do przewozu myśliwych, o czym zamawiający powiadomi na dzień przed polowaniem. Środki transportu powinny posiadać aktualny przegląd techniczny, ubezpieczenie OC i NW.
• Zapewnienie psa tropiącego, w celu dochodzenia postrzałka na polowaniu zbiorowym lub indywidualnym, niezwłocznym wstawieniu się i podjęciu tropienia po ustnym lub telefonicznym powiadomieniu przez Zlecającego.
• Przygotowanie miejsca pokotu (dostarczenie i ułożeni gałęzi świerkowych rozpalenie ogniska, ułożenie pokotu, zabezpieczenie ubitej zwierzyny przed uszkodzeniami powodowanymi przez psy).
• Zagwarantowanie obsługi polowania przez sygnalistę.
• W ramach obsługi polowania do obowiązków Wykonawcy, należy preparowanie trofeów upolowanej zwierzyny (jeleni byków, danieli byków, rogaczy oraz oręży dzików) Prace polegają na odbiorze trofeum od Leśniczego ds. Łowiectwa, wygotowaniu trofeum i oczyszczeniu (czaszki, szabel oraz fajek) z reszty tkanek mięsnych, chrzęstnej resztek ścięgien i przyczepów oraz mózgu. W przypadku czaszek należy wybielić je przy pomocy 10% perhydrolu. W przypadku oręży dzików wypełnić je parafiną lub klejem termotopliwym (według wskazań Zamawiającego). Spreparowane trofeum należy dostarczyć do Leśniczego ds. Łowiectwa.
5) Prace z zakresu zagospodarowani obwodu łowieckiego obejmują:
• Budowę oraz ustawianie lizawek na ternie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Góra Śląska. Lizawka powinna być wykonana z wałka drewna liściastego miękkiego (zalecana topola osika) o średnicy min 25 cm w ck., długości min 2,7 m okorowanego na biało. W cieńszym końcu centralnie należy wydrążyć otwór o śr. min. 15 cm na głębokość ok 30 cm, w dolnej części wydrążonego otworu, powinno znajdować się co najmniej 6 wywierconych otworów umożliwiających wydostawanie się rozpuszczonej soli na zewnątrz wałka. Wykonane lizawki należy rozwieść po terenie OHZ Góra Śląska, oraz zakopać każdą na głębokość min 70 cm. Miejsce usytuowania lizawek wskaże Leśniczy ds. Łowiectwa.
• Prace godzinowe ręczne związane z dozorowaniem upraw rolnych, kontrolę ogrodzeń elektrycznych.
• Pozostałe prace godzinowe ręczne prowadzone pod nadzorem Leśniczego ds. Łowiectwa obejmujące: dokarmianie zwierzyny (karmą treściwą, suchą i soczystą), wykładanie soli do lizawek, wykaszaniem i poszerzaniem linii wokół miotów, obcinaniu gałęzi zasłaniających widoczność ze stanowisk lub ambon, załadunek i rozładunek ambon lub naziemnych stanowisk wraz z ich usytuowaniem i ustabilizowaniem na gruncie w miejscach wskazanych przez Leśniczego ds. Łowiectwa. Sprzęt w postaci kos spalinowych, pił spalinowych, pił na wysięgniku ,szpadli i innych niezbędnych ręcznych narzędzi zapewnia Wykonawca.
• Prace godzinowe mechaniczne z wykorzystaniem ciągnika rolniczego prowadzone pod nadzorem Leśniczego ds. Łowiectwa obejmujące: prace przy dokarmianiu polegające na transporcie karmy z miejsca składowania do miejsc rozładunku znajdujących się na terenie OHZ wskazanych przez Leśniczego ds. Łowiectwa ponadto prace polegające na przewożeniu nawozów, soli do lizawek, nadziemnych stanowisk myśliwskich lub ambon.
• Prace godzinowe mechaniczne służące utrzymaniu pasów zaporowych, np. talerzowanie. Prace obejmują dojazd do miejsca wykonywania talerzowania, przygotowaniu sprzętu do talerzowania, wykonanie talerzowania wskazanej przez Leśniczego ds. Łowiectwa powierzchni i powrotu. Talerzowanie wykonane przy użyciu brony talerzowej powinno podciąć wierzchnią warstwę roli na której znajdują się resztki nie zjedzonych przez zwierzęta roślin lub karmy, obrócić i zmieszać z glebą. Głębokość talerzowania w zakresie 10 – 15 cm.
6) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Góra Śląska.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.12.2020 | 11:00


» Location

Podwale 31
Góra 56-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Hunting-related services

» Buyer data

Nadleśnictwo Góra Śląska
Podwale 31
Góra 56-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in