Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 167 997,03 zł

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 167 997,03 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem 03/100 złotych).
2. Kredyt przeznaczony zostanie na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
3. Spłata kredytu nastąpi do 2031 roku.
4. Karencja w spłacie kapitału – 3 lata
5. Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.
6. Ewentualna kwota prowizji od udzielenia kredytu będzie pobrana jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu.
7. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu, bez powiadamiania banku o zamiarze dokonania takiej spłaty.
8. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.
9. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawca będą dokonywane w złotych polskich [PLN].
10. Oprocentowanie kredytu liczone wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększone o stałą marżę banku (stawka WIBOR 1M – stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca zastosowanie do odsetek naliczonych począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca).
11. Określone w chwili zawierania umowy oprocentowanie może ulegać w okresie umownych zmianom tylko w przypadku zmiany stawki WIBOR 1M dla depozytów jednomiesięcznych (stopa bazowa). Marża w okresie umownym jest stała.
12. Uruchomienie kredytu nastąpi przelewem na rachunek bieżący wskazany przez Zamawiającego na wniosek Zamawiającego.
13. Spłata kapitału nastąpi w ratach. Rata kapitału będzie płacona ostatniego dnia roboczego ostatniego miesiąca danego kwartału z wyjątkiem raty przypadającej w 2023 roku płatnej na ostatni dzień roboczy I kwartału oraz rat przypadających w grudniu danego roku, które zostaną zapłacone do 28 grudnia. Ostatnia rata kredytu będzie płacona 28 listopada 2031 roku. Wysokość rat kapitałowych przedstawia się następująco:
1) 2023 rok – 1 rata po 23 997,03 zł,
2) 2024 rok – 4 raty po 12 000,00 zł,
3) 2025 rok – 4 raty po 12 000,00 zł,
4) 2026 rok – 4 raty po 12 000,00 zł,
5) 2027 rok – 4 raty po 50 000,00 zł,
6) 2028 rok – 4 raty po 50 000,00 zł,
7) 2029 rok – 4 raty po 50 000,00 zł,
8) 2030 rok – 4 raty po 50 000,00 zł,
9) 2031 rok – 4 raty po 50 000,00 zł.
14. Planowane uruchomienie kredytu nastąpi dnia 18 grudnia 2020 roku.
15. Spłata odsetek nastąpi w ratach miesięcznych począwszy od miesiąca grudnia 2020r. Odsetki należne naliczane są na każdy dzień korzystania z kredytu licząc od dnia jego uruchomienia. Naliczenia odsetek dokonuje się w ostatnim dniu każdego miesiąca. Spłaty odsetek będą dokonywane w terminie do 10 następnego miesiąca.
16. Za spłatę odsetek i kapitału przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy.
17. Jeżeli termin płatności odsetek przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, spłata następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
18. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane.
19. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 09:45


» Location

ul. Ks. Dr St. Sychowskiego 30
Śliwice 89-530
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Banking services

» Buyer data

Gmina Śliwice
ul. Ks. Dr St. Sychowskiego 30
Śliwice 89-530
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in