Dostawa i montaż siedzisk oraz mebli tapicerowanych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż siedzisk oraz mebli tapicerowanych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w tym w zakresie:
a) Sofa tapicerowana – 2 szt.
b) Fotel tapicerowany – 2 szt.
c) Krzesło brazylijskie – 1 szt.
d) Pufa okrągła - 4 szt.
e) Pufa worek z podnóżkiem – 2 kpl.
f) Granulat styropianowy – 1 op.
g) Fotel z podnóżkiem – 33 kpl.
h) Siedzisko naścienne – 70 szt.
2) Szczegółowo zakres zamówienia, w tym rodzaje, parametry techniczne, ilości mebli oraz warunki gwarancji określone zostały w OPZ. Meble stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w OPZ.
3) Część zamówienia realizowana jest w ramach:
a) umowy dotyczącej finansowania i rozliczania zadania pn. „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” numer MNiSW/2020/248/DIR/DID z dnia 30.04.2020 r. dot. pozycji określonej w pkt. 4. lit. h) i g) 30 kpl.
b) programu ERASMUS + - dot. pozycji określonej w pkt. 4. lit. c) - f).
4) Meble dostarczone w ramach realizacji zamówienia będą:
a) nowe, nieużywane wcześniej, tj. przed dniem dostarczenia,
b) posiadały świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta mebli,
c) zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z punktem a) i b) oznacza, że będą posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta mebli.
5) Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu mebli w tym: dostarczenia, wniesienia, rozpakowania, skręcenia, umocowania, ustawienia i wypoziomowania wg wymagań określonych w OPZ w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na własny koszt i na własne ryzyko.
6) Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy PZP, jeżeli OPZ zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Wszystkie nazwy firmowe wyrobów użyte w OPZ powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe.
7) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, obejmujących meble o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż wymienione w OPZ, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy PZP Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Parametry równoważności zostały określone w OPZ.
8) W przypadku zaoferowania mebli równoważnych Wykonawca załączy odpowiednie dokumenty potwierdzające, że oferowane meble odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Wojska Polskiego 1
Elbląg 82-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Furniture

» Buyer data

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1
Elbląg 82-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in