Zakup i sukcesywne dostawy oleju napędowego w 2021 roku

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia stanowi zakup i sukcesywne dostawy oleju napędowego
w szacunkowej ilości 150 000 litrów, w gatunkach B, D, F (oleje dla okresu letniego, przejściowego i zimowego), Oferowany przez Wykonawcę olej napędowy, będący przedmiotem zamówienia, musi spełniać wszystkie wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarski
z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz. U. z 2015r. poz. 1680), z uwzględnieniem:
• Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1361 oraz Dz. U. z 2016 r., poz. 1928, 1948),
• Ustawy z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 po. 1395),
• Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 nr 257 poz. 1088),
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju używanego paliwa (dz. U. 2010 nr 257 poz. 1735),
• Rozporządzenia Ministra gospodarski z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. z 2010 r. nr 55 poz.. 332),
• Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji, oraz których przewóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz. U. z 2016 r., poz. 2039) – oleje napędowe o kodach CN 2710 1943 2710 20 11,
• PN-EN-590 odpowiedniej dla danej pory roku.

Kod CPV – 09134000-7 – oleje napędowe.
2.Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia :
Miejscem realizacji dostaw przedmiotu zamówienia jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej Gospodarstwo w Chylicach, Chylice Kolonia, ul. Parkowa 9, 96 – 313 Jaktorów.

3.Realizacja przedmiotu zamówienia, dostawy oleju napędowego, dokonywane będą własnym transportem Wykonawcy do magazynów paliw Zamawiającego w Żelaznej i Chylicach. Olej tankowany będzie bezpośrednio do zbiorników naziemnych. Koszt transportu oleju napędowego ponosi Wykonawca.
4.Wykonawca dostarczać będzie paliwo autocysterną, wyposażoną w urządzenia do pomiaru paliw z aktualnym świadectwem legalizacji urządzenia pomiarowego. Zabrania się dowożenia oleju w beczkach lub pojemnikach plastikowych.
5. Konkretne terminy dostaw będą za każdym razem uzgadniane z Zamawiającym, po uprzednim uwzględnieniu zapasu magazynowego i aktualnego stanu. Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy odbywały się w godzinach od 06:00 do 19:00 w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 08:00


» Location

Żelazna 43
Dębowa Góra 96-116
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej
Żelazna 43
Dębowa Góra 96-116
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Fuels category published on OnePlace in last 10 days.