Dostawa paliwa dla Gminy Kluczbork na 2021 rok

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb dostawy paliwa płynnego spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz.1680 z póź. zm.) w przewidywanych ilościach przedstawionych poniżej:
a) olej napędowy – 53.000,00 litrów
b) benzyna bezołowiowa pb 95 – 14.100,00 litrów;

W przypadku zakupu paliwa w ilości mniejszej lub większej niż wyżej określone szacunkowe ilości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
09.10.00.00-0 – Paliwa
09.13.41.00-8: Olej napędowy
09.13.21.00-4: Benzyna bezołowiowa


Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania zakupów paliwa całodobowo
lub w ograniczeniach czasowych w następujących godzinach:
- od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 -19:00
- w soboty w godz. 7:00-17:00
z możliwością interwencyjnego tankowania od poniedziałku do niedzieli całodobowo, po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego.
Oferty, w których Wykonawca nie zapewni możliwości zakup paliwa od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 -19:00 (13 godzin dostępności) zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca udzieli upustu od ceny jednostkowej netto na dzień 27.11.2020r. wysokość upustu musi być większy od ZERA. W przypadku gdy upust będzie równy ZERO oferta będzie odrzucona jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, w szczególności określonymi w w/w rozporządzeniu.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji niniejszego zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Katowicka 1
Kluczbork 46-200
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products

» Buyer data

Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1
Kluczbork 46-200
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in