Przetarg nieograniczony na dostawę 230 m3 oleju napędowego do pojazdów wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby własne Zamawiającego oleju napędowego do jego siedziby w ilości około 230 m3 w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, tj. ok 230 m3 w skali roku, spełniającego, co najmniej parametry jakościowe zgodne z normą PN-EN-590, odpowiedniego dla danej pory roku. Tym samym zamawiający nie gwarantuje wykonawcy, iż dokona zamówienia oleju w ilości 230 m3. Zamawiający ustala minimalną ilość oleju nabywanego od wykonawcy na 170 m3 w ciągu całego okresu obowiązywania umowy. Symbol według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV - 09134100-8 olej napędowy.
2. Olej napędowy powinien odpowiadać polskiej normie: PN - EN 590: 2013 -12E „Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe - wymagania i metody badań” oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki 22 kwietnia 2020 roku zmieniające w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2020 poz. 727, przy czym przepisy rozporządzenia są bezwzględnie obowiązujące.
3. Oferowany i dostarczany olej napędowy musi być zgodny na dzień składania ofert z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku zmiany przepisów lub ich zastąpienia innymi przepisami dostarczany olej napędowy każdorazowo musi spełniać wymagania wynikające z przepisów obowiązujących na dzień dostawy.
4. Oferowany i dostarczany olej napędowy musi być czysty mikrobiologicznie i musi być odporny w okresie całego roku na ewentualne skażenia mikrobiologiczne w zbiornikach i instalacjach stacji paliw oraz w autobusach.
5. Dodatki oferowanego i dostarczanego oleju napędowego muszą być kompatybilne z wszystkimi dostępnymi na rynku olejami silnikowymi dopuszczonymi do obrotu.
6. Olej napędowy przeznaczony jest do zasilania silników wysokoprężnych w autobusach miejskich spełniających normy emisji spalin Euro 0 do Euro VI, pracujących w trudnych warunkach komunikacji miejskiej.
7. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:
a) dokumentu potwierdzającego posiadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi,
b) folder z parametrami oferowanego paliwa,
c) wypełniony załącznik nr 1 do specyfikacji „Oferta”.
8. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotowego zamówienia przy posłużeniu się podwykonawcami. Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający na podst. art. 36 b żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
9. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie je
spełnia w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega, że:
1) podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy;
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one jego działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, jego lub jego przedstawicieli lub jego pracowników;
3) podwykonawca nie może zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami bez pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiającego;
4) Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszelkich praw nabytych przez Wykonawcę w stosunku do nich;
5) Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do pod wykonania części zamówienia.
12. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia (dostaw): Polska, woj. małopolskie, Nowy Targ, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a. Zamówienie obejmuje transport przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, realizowane własnym staraniem Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność.
13. Dostawa oleju napędowego będzie odbywała się na każde zamówienie Zamawiającego co najmniej 3 razy w miesiącu, w ilości około 5 m3 jednorazowo w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia.
14. Każda dostawa przedmiotu zamówienia zostanie uznana za zrealizowaną w momencie podpisania przez upoważnionych pracowników Zamawiającego stosownego dokumentu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego kompletność i zgodność dostarczonego oleju napędowego z ofertą Wykonawcy i po przedłożeniu przez Wykonawcę certyfikatu jakości oleju.
15. Z każdej dostawy pobierana będzie w obecności kierowcy Wykonawcy próbka dostarczonego oleju napędowego do pojemnika dostarczonego przez Wykonawcę, która będzie przechowywana przez Zamawiającego do czasu jego zużycia. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania w niezależnym laboratorium jego analizy, a w przypadku stwierdzenia niezgodności z certyfikatem dostawy obciążenia Wykonawcy kosztami tej analizy.
16. Różnica w ilości dostarczonego oleju napędowego określona w dowodzie dostawy a ilością przyjętą przez Zamawiającego nie może być większa niż 0,3%.
17. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia
1) Wykonawca obowiązany jest dostarczyć paliwo o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie,
2) do każdej dostawy paliwa, stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii (próbka paliwa przy każdej dostawie, list przewozowy wydany przez magazyn zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny),
3) dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż 24 godziny od momentu załadunku cysterny na magazynie
4) Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę auto cysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach (Dz. U. 2019 r poz. 541 z późn zm.)
5) Dostawy oleju mogą się odbywać tylko i wyłącznie w godz. 7:00-14:30 w dni robocze.
6) Wykonawca wykona min. 2 razy do roku na swój koszt kalibrację urządzenia posiadanego przez Zamawiającego, (tj. zbiornik bezciśnieniowy naziemny do magazynowania oleju napędowego BT/FM 5000 ).
7) Wykonawca do 31 sierpnia 2021 wykona czyszczenie zbiornika bezciśnieniowego naziemnego do magazynowania oleju napędowego BT/FM 5000 zlokalizowanego na terenie MZK na własny koszt.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.12.2020 | 12:00


» Location

ul. Konfederacji Tatrzańskiej
Nowy Targ 34-400
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Miejski Zakład Komunikacji
ul. Konfederacji Tatrzańskiej
Nowy Targ 34-400
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in