„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słupia od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r.”

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres rzeczowy zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słupia z następujących sołectw: Sieńsko, Rożnica, Słupia, Nowa Wieś, Rawka, Wielkopole, Wywła, Sprowa, Obiechów, Dąbrowica, Jasieniec, Nowy Węgrzynów, Stary Węgrzynów, Raszków.
2. Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Przedmiot zamówienia winien być wykonywany w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia lub odzysku oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, wprowadzonego uchwałą Nr XXV/356/2016 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016 r., zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Słupia , ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 13:00


» Location

Słupia 257
Słupia 28-350
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Słupia (Jędrzejowska)
Słupia 257
Słupia 28-350
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in