Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2021

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) Sukcesywna dostawa oleju napędowego (spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r., poz.1680) w planowanej ilości ON 135 000 litrów.
b) udostępnienie w formie dzierżawy na okres trwania umowy zbiornika spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. Nr 113, poz. 1211 z późn. zm.) wraz z układem dystrybucyjnym do bezobsługowego poboru oleju napędowego identyfikującego niezależnie pojazdy samochodowe, maszyny i urządzenia oraz kierowców, służące do wewnętrznego tankowania pojazdów Zamawiającego, olejem napędowym.
c) lokalizacja zbiornika – na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce, Sp. z o.o. ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka.
Zamawiający ustala dla celów obliczenia ceny oferty cenę jednostkową hurtową netto za jeden litr oleju napędowego (ekodiesel) na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu tj. w dniu 24.11.2020 r. która zgodnie z cennikiem sprzedaży paliw płynnych PKN Orlen, zamieszczonym na stronie internetowej www.orlen.pl wynosi: 3,39 zł/l.
Wykonawca ustali stałą opłatę z uwzględnieniem wszystkich kosztów realizacji zadania takich jak:
- dzierżawa zbiornika wraz z układem dystrybucyjnym do pobierania oleju napędowego,
- użytkowanie kart i kluczy logujących lub równoważnych,
- oraz innych koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia.
Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę do zbiornika magazynowego oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ, podpisanym przez osoby uprawnione przez Zamawiającego.
Wykonawca przeszkoli wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi tankowania pojazdów/sprzętu.
2. Wydzierżawienie, dostawa i instalacja zbiornika oleju napędowego z dystrybutorem.
a) Wykonawca winien wyposażyć Zamawiającego na okres realizacji dostaw w dopuszczony do eksploatacji na terenie Zamawiającego zbiornik paliwa, o pojemności 5000 litrów, z dystrybutorem do tankowania.
Zbiornik ma być wykonany z wysokiej jakości surowców odpornych na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych i promieniowania UV oraz ma gwarantować maksymalne zabezpieczenie przed wyciekami, które mogłyby spowodować szkody dla środowiska naturalnego.
b) Zbiornik należy dostarczyć i zainstalować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu do 14 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.12.2020 r. Zbiornik musi posiadać ważne dopuszczenie biegłego z zakresu pożarnictwa oraz wymagane dokumenty dozoru technicznego dopuszczające zbiornik do eksploatacji (poświadczenie o przeprowadzonym badaniu próby ciśnieniowej – nr UDT), jak również spełniać inne wymagania (np.: ADR, SANEPID-u, PIP, BHP).
c) Pompa i dystrybutor mają być umieszczone w zamkniętej obudowie chroniącej przed dostępem osób niepowołanych.
d) Układ dystrybucyjny powinien być urządzeniem zapewniającym samoobsługowy pobór oleju napędowego przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, poprzez przydzielenie kierowcom (operatorom) kart logujących lub równoważnych oraz pojazdom (maszynom) kluczy logujących lub równoważnych.
e) Pobór oleju napędowego ze zbiornika winien być objęty systemem monitorowania.
3. Zarządzanie paliwem.
a) Dostawy oleju napędowego mają odbywać się w godzinach 7.00 do 13.00 w dni robocze.
b) Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia stałych dostaw, celem ciągłego zaspokajania potrzeb Zamawiającego na paliwo, stanowiące przedmiot zamówienia, lecz bez odrębnego zamówienia Zamawiającego.
c) Wykonawca decyduje o terminie i ilości dostarczonego oleju napędowego do zbiornika magazynowego przez okres obowiązywania zawartej umowy, w porozumieniu z Zamawiającym.
d) O dostawie oleju napędowego do zbiornika Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem.
e) Ilość pobranego oleju napędowego jest rozliczana w temperaturze rzeczywistej.
f) Zamawiający ma dostęp do danych dotyczących poboru oleju napędowego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
g) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
h) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu umowy.
CPV:
09134100-8 – olej napędowy

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Jedynaka 30
Wieliczka 32-020
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o.
ul. Jedynaka 30
Wieliczka 32-020
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in