Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Orneta oraz Jednostek Podległych

» Notice description

1. Określenie przedmiotu zamówienia
1)Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Ubezpieczeniu komunikacyjnym Gminy Orneta oraz Jednostek Podległych.
2)Zakres zamówienia obejmuje:
a)Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC),
b)Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej (ZK),
c)Ubezpieczenie autocasco pojazdów od uszkodzenia i utraty (AC),
d)Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy oraz pasażerów (NNW),
e)Ubezpieczenie assistance (ASS).
3)Wykonawca będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej i obejmował ochroną ubezpieczeniową ryzyka wskazane w pkt 2 powyżej oraz w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Rozdziału III SIWZ.
4)Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą.
5)Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie.
6)Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.
7)Wykaz pojazdów objętych przedmiotem zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SOPZ Rozdziału III SIWZ.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Rozdziału III SIWZ i Projekcie umowy Rozdziału IV SIWZ
Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.12.2020 | 13:00


» Location

pl. Wolności 26
Orneta 11-130
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Gmina Orneta
pl. Wolności 26
Orneta 11-130
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in