Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Spółka z o.o.” w ilości szacunkowej 120 000 litrów w roku 2021. Dostawy będą realizowane sukcesywnie do dwóch zbiorników naziemnych. Jeden o pojemności 2 500 litrów, zlokalizowany jest na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Spółka z o.o. ul. Traugutta 33. Wielkość cząstkowej dostawy wynosić będzie jednorazowo od 2 000 do 2 200 litrów. Drugi zbiornik zlokalizowany jest na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Rachocinie. Pojemność zbiornika to 5 000 litrów, dostawy wynosić będą jednorazowo od 4 000 do 4 400 litrów. Przewidywana łączna wielkość wszystkich dostaw w okresie obowiązywania zamówienia - około 120 000 litrów na rok. Faktyczna liczba zrealizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb Zamawiającego. Zapotrzebowanie ilościowe oleju napędowego jest przewidywane - szacunkowe (+/-). Podane zapotrzebowanie w okresie wykonania zamówienia nie jest wiążące dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych, które uzależnione będzie od warunków pogodowych i innych zdarzeń mogących mieć wpływ na ilość zużytego oleju napędowego. Zmiana ilości dostarczonego oleju napędowego nie będzie podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy.
Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. (tj. Dz.U. 2015 r. poz. 1680) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, wymagania zawarte w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 660) oraz spełniać normę PN-EN 590+A1: 2017-06 (paliwa do pojazdów samochodowych - oleje napędowe - wymagania i metody badań) wydaną przez Polski Komitet Normalizacyjny lub równoważnych.
Dostawy będą realizowane na pisemne/elektroniczne lub telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, w dni robocze (od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu w terminie nie dłuższym niż do 24 godzin od chwili zgłoszenia, zamówienie potwierdzone zostanie drogą elektroniczną z określeniem ilości i terminu dostawy.
Wykonawca dostarczy zamawiany olej napędowy własnym transportem na swój koszt i ryzyko. Cysterna powinna być wyposażona w układ dystrybucyjny z pompą załadowczą oraz legalizowanym przepływomierzem (na żądanie Zamawiającego dokumenty legalizacyjne do wglądu). Ponadto zarówno pojazd jak i kierowca zobowiązani są posiadać wszelkie wymagane prawem zezwolenia i świadectwa. Cysterny muszą być odpowiednio oznakowane i dopuszczone do eksploatacji oraz muszą posiadać ważne badania techniczne. Na każdym etapie realizacji umowy Zamawiający będzie mógł żądać przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienia kierowcy oraz dokumenty, odnośnie stanu technicznego pojazdu.
Przy każdej dostawie oleju napędowego do zbiornika Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu świadectwo jakości paliwa, kserokopię dokumentu potwierdzający odbiór danej partii paliwa od jego producenta oraz kserokopię wydruku ceny hurtowej oleju napędowego wg. informacji PKN ORLEN S.A. na dzień dostawy.
Wykonawca gwarantuje jakość sprzedawanego oleju napędowego, zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami wymienionymi w SIWZ. W przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących jakości paliwa - zostanie pobrana próbka przy udziale Wykonawcy i przebadana w specjalistycznym laboratorium. W przypadku negatywnych wyników badań Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za wadliwą partię materiałów i pokryje koszty zleconych badań. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do odebrania na własny koszt wadliwej partii oleju napędowego.
Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa powinno się odbyć na podstawie zainstalowanego na cysternie Wykonawcy licznika, który określi rzeczywistą ilość dostarczonego paliwa. Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie dowód Wz, który Zamawiający potwierdzi.
Rozliczenie będzie następowało każdorazowo po dostawie zamówionej partii na podstawie faktury VAT w oparciu o ceny hurtowe paliw w PKN ORLEN S.A. na dzień dostawy oraz przy zastosowaniu ustalonej stałej kwotowej marży lub wielkość upustu, określonej przez Wykonawcę w ofercie.
Podstawą do przekazania należności będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę. Faktury płatne będą poleceniem przelewu na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia faktury.
Faktury należy wystawiać na: - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sierpcu Spółka z o.o., ul Traugutta 33, 09-200 Sierpc NIP: 776-000-08-19.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego - nie może to stanowić podstawy
do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.12.2020 | 11:00


» Location

Romualda Traugutta 33
Sierpc 09-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.
Romualda Traugutta 33
Sierpc 09-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Fuels category published on OnePlace in last 10 days.