Wykonanie dokumentacji dla zadania pn. ,,Przebudowa wału przeciwpowodziowego na Wyspie Puckiej w Szczecinie”

» Notice description

W ramach zadania pod nazwą "Przebudowa wału przeciwpowodziowego na Wyspie Puckiej w Szczecinie" należy:
1) wykonać projekt budowlany zamienny dla wału w km 0+000 – 8+770 wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art.12 ust.7 ustawy Prawo budowlane (aktualnym na dzień opracowania projektu), przy czym dokumentacja na podstawie, której realizowano roboty od 2010 r., zostanie przekazana Wykonawcy;
2) opracować operat wodnoprawny obejmujący zarówno cały wał w km 0+000 – 8+770 jak i domknięcia wału od rzeki Odra Zachodnia. Przedmiotowy operat określi wał w km 0+000 - 3+420, tzw. odrzański wraz z domknięciami od rzeki Odra Zachodnia w I klasie budowli hydrotechnicznej, jednocześnie wał w km 3+420 – 8+770 określi jako budowlę pozaklasową;
3) uzyskać decyzję udzielającą pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, która określi wał w km 0+000 - 3+420, tzw. odrzański wraz z domknięciami od rzeki Odra Zachodnia w I klasie budowli hydrotechnicznej, jednocześnie wał w km 3+420 – 8+770 określi jako budowlę pozaklasową;
4) wykonać projekt budowlany budowy domknięć istniejącego wału w km 0+000 - 3+420, tzw. odrzańskiego od rzeki Odry Zachodniej, wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art.12 ust.7 ustawy Prawo budowlane (aktualnym na dzień opracowania projektu) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 9 do SIWZ wraz z załacznikami.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 10:00


» Location

Żelazna 59A
Warszawa 00-848
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Żelazna 59A
Warszawa 00-848
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in