Wykonywanie usługi wycinki, pielęgnacji i nasadzeń drzew, krzewów i żywopłotów na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2021 r.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) wycinka drzew, krzewów i żywopłotów,
b) wywóz ściętych drzew, gałęzi i innych odpadów powstałych przy wykonywaniu usługi,
c) karczowanie i frezowanie pni po ściętych drzewach,
d) nasadzania drzew, krzewów wraz z materiałem i pielęgnacją,
e) pielęgnacja istniejącego drzewostanu, krzewów i żywopłotów,
f) ochrona kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem za pomocą opasek lepowych oraz grabienie i utylizacja liści,
g) ocena stanu zdrowotnego drzew,
h) usuwanie wiatrołomów, wywrotów lub wyłamanych konarów,
i) usuwanie karpiny,
na terenie administrowanym przez Zamawiającego.
2. W przypadku nasadzonych drzew i krzewów pielęgnacja obejmuje następujące czynności:
a) usuwanie pędów wyrastających z podkładki i z pnia poniżej nasady korony,
b) usuwanie odrostów korzeniowych,
c) systematyczne podlewanie drzew i krzewów – stosownie do potrzeb,
d) jednokrotne zasilenie posadzonych drzew i krzewów nawozami mineralnymi o wydłużonym działaniu,
e) uzupełnienie i poprawianie palików oraz wiązań (drzewa),
f) usuwanie chwastów w nasadzeniach roślinnych – 4 razy w okresie wegetacyjnym,
g) ściółkowanie, uzupełnienie ściółki (zrębek, kory) na grubość około 7 cm, w zależności od potrzeb,
h) poprawianie mis przy drzewach,
i) opryski przeciwko szkodnikom i chorobom – w razie konieczności,
j) cięcia sanitarne i formujące – min. 2 razy do roku,
k) usuwanie przekwitniętych kwiatostanów (dotyczy krzewów),
l) utrzymywanie roślin w stanie niepogorszonym, wymiana obumarłych roślin.
3. Pod pojęciem pielęgnacji, o której mowa w pkt 1e) należy rozumieć: cięcia techniczne, sanitarne, bądź odmładniające, usuwanie odrostów, podlewanie oraz opryski, kształtowanie koron drzew, których wiek nie przekracza 10 lat, cięcia drzew do wcześniej formowanego kształtu, formowanie krzewów i żywopłotów.
4. Usuwanie chwastów w nasadzeniach krzewów/żywopłotów obejmuje usunięcie chwastów wraz
z korzeniami, z jednoczesnym wzruszeniem gleby wokół krzewu oraz z usunięciem śmieci i innych zanieczyszczeń, nie później niż w dniu zakończenia prac.
5. Cięcia krzewów oraz żywopłotów należy wykonywać w sposób zapewniający zachowanie charakterystycznego dla gatunku lub odmiany pokroju, z uwzględnieniem krzewów kwitnących na pędach.
6. Wycinka obumarłych krzewów/żywopłotów polega na usunięciu krzewu wraz z karpiną, zasypaniu powstałego dołu ziemią, wyrównaniu, zagrabieniu terenu oraz zebraniu i wywozie odpadów, nie później niż w dniu zakończenia prac.
7. Nasadzenia krzewów/żywopłotów polegają na wprowadzeniu nowej rośliny w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego, posadzeniu w doły odpowiedniej głębokości, zaprawione do połowy ziemią urodzajną, wyściółkowaniu krzewów na grubość 7 cm oraz podlaniu roślin ilością wody niezbędną do ich nawodnienia oraz ewentualnej naprawie uszkodzeń nawierzchni terenu, które powstały w czasie prac. Gatunki roślin oraz miejsca ich nasadzenia będą uzgadniane z przedstawicielem Zamawiającego.
8. Nasadzenia drzew polegają na wprowadzeniu nowych roślin w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego. Czynność polega na zakupie drzew, dowozie do miejsca wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego, rozładunku (w taki sposób by nie uszkodzić bryły korzeniowej, pnia
i korony drzewa) sadzeniu drzew w doły odpowiedniej głębokości, zaprawione do połowy ziemią urodzajną, uprzątnięcie terenu (tj. pozamiataniu i wywozie odpadów zalegających na trawnikach, ścieżkach spacerowych, chodnikach oraz wzdłuż krawężników) oraz ewentualnej naprawie uszkodzeń nawierzchni terenu, które powstały w czasie robót. Po zasadzeniu drzewa należy wykonać misę o średnicy bryły korzeniowej, wyściółkować na grubość 7 cm. Każde drzewo należy umocować do 3 szt. palików drewnianych. Paliki przy drzewach powinny być solidne, wykonane z drewna okorowanego, montowane po trzy przy jednym drzewie, wystające na powierzchni minimum 1,5 m. Taśmy podtrzymujące – trwałe i elastyczne, niekaleczące pni, szerokości ok. 5 cm. Po ukorzenieniu się drzewa paliki powinny zostać usunięte.
Ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie ww. prace związane z nasadzeniami drzew (w tym koszt zakupu i dowozu roślin, palików, taśmy mocującej, kory, ziemi urodzajnej).
9. Gatunki drzew oraz miejsca ich nasadzenia będą uzgadniane z przedstawicielem Zamawiającego.
Decyzje Zamawiającego zależą od istniejącego drzewostanu oraz uwarunkowań terenowych. Zamawiający przewiduje do nasadzeń drzewa gatunków typowych dla osiedli mieszkaniowych (np. jarząb, klon, lipa)
o obwodzie pni powyżej 18 cm. W przypadku terenów objętych ochroną konserwatora Zabytków Zamawiający przewiduje nasadzanie roślin, takich jak platan, głóg szkarłatny, jarząb, kasztanowiec, lipa
i inne drzewa ozdobne liściaste niskopienne o obwodzie pni powyżej 20 cm.
10. Pielęgnację istniejącego drzewostanu należy wykonywać w uzgodnieniu oraz na terenach wskazanych przez Zamawiającego. Cięcia pielęgnacyjne drzew będą polegać na usuwaniu gałęzi w wymiarze nie przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że dotyczą usuwania gałęzi obumarłych i nadłamanych.
11. W przypadku dużych drzew zamówienie powinno być realizowane metodą alpinistyczną, tj. z lin. Zamawiający nie dopuszcza przy tej metodzie stosowania drzewołazów jak również innych elementów powodujących dodatkowe kaleczenie drzew (np. wbijanie kolców). W przypadkach uzasadnionych Zamawiający dopuszcza użycie podnośnika, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę przy manewrowaniu w koronie koszem podnośnika, aby nie uszkodzić konarów drzew.
12. Niedopuszczalne są cięcia pozostawiające odarcia, wyłamania, progi, skaleczenia kalusa, ciecia naruszające tkankę pnia lub gałęzi, od której odcinana jest jej część.
13. Wycinka drzew obejmuje czynności polegające na: obcięciu piłą mechaniczną gałęzi i konarów, ścięciu pnia, pocięciu pnia i konarów na odcinki. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia urobku z miejsca pracy
w dniu zakończenia prac przy danym drzewie. Przed przystąpieniem do prac należy upewnić się, że planowane czynności nie będą stanowić zagrożenia dla chronionym gatunków zwierząt lub roślin.
14. Ceny jednostkowe muszą obejmować m.in.: wszystkie czynności związane z wykonaniem cięć, zabezpieczeniem terenu poprzez właściwe oznakowanie miejsc prowadzenia robót, uprzątnięciem terenu wokół drzewa (zamieceniem utwardzonych lub wygrabieniem terenu z drobnych gałązek), załadunek
i wywóz zebranych odpadów, opłaty za składowanie.
15. Poprzez usuwanie karpiny rozumie się usunięcie karpy, wyrównanie powierzchni terenu zieleni
z uzupełnieniem ziemi urodzajnej i ewentualnym dosianiem trawy oraz uprzątnięciem terenu włącznie
z zamieceniem nawierzchni utwardzonych lub wygrabieniem terenu zanieczyszczonego przy usuwaniu karpy. W zakresie prac należy uwzględnić wywóz i utylizację karpy.
16. Frezowanie obejmuje karczowanie pniaków do głębokości 20 cm poniżej powierzchni gruntu oraz wywóz urobku na zwałkę i dowiezienie ziemi w miejsce po wyfrezowanej karpie korzeniowej.
17. W przypadku konieczności usunięcia skutków wichury np. wiatrołomów, wywrotów lub zawieszonych
w koronie drzewa gałęzi i konarów, zagrażających bezpieczeństwu ludzi, mienia lub powodujących zakłócenia w komunikacji, maksymalny czas przystąpienia Wykonawcy do robót nie może przekroczyć 2 godziny od chwili powiadomienia o zaistniałej sytuacji.
18. Podczas wykonywania prac związanych z pielęgnacją, nasadzeniami, wycinką drzew oraz usuwaniem wywrotów i wiatrołomów należy odpowiednio zabezpieczyć teren poprzez właściwe oznakowanie miejsc prowadzenia robót oraz wykonać wszelkie prace konieczne do pozostawienia tego miejsca w należytym stanie (tj. wygrabienie terenu z drobnych gałęzi i innych zanieczyszczeń, zebranie i utylizacja odpadów – zgodnie z ustawą o odpadach oraz ewentualna naprawa uszkodzeń nawierzchni terenu, które powstały
w czasie prowadzenia prac).
Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu nie później niż w dniu zakończenia prac.
19. Zamawiający nie dopuszcza pozostawienia przez niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy, niezakończonych prac ogrodniczych i porządkowych.
20. Zamawiający przewiduje założenie około 10 opasek lepowych. Należy użyć opasek z tworzywa sztucznego o szerokości 1 m pokrytych lepem chwytającym owady. Lep użyty przez Wykonawcę musi posiadać atest producenta. Środek zamieszczonej opaski winien znaleźć się na wysokości 130 –150 cm mierząc od podstawy pnia. Średnia długość opaski lepowej odpowiadająca średniemu obwodowi pnia wynosi 220 cm. W przypadku występowania odrostów pniowych w miejscu założenia opaski należy je usunąć sekatorem. Każdą opaskę Wykonawca zaopatruje w trwały napis zawierający informacje na temat wykonanego zabiegu, Zamawiającego oraz Wykonawcy. Wykonawca gwarantuje trwałość wykonanych opasek. Po zdjęciu opasek należy oczyścić pnie drzew w miejscu gdzie były zastosowane opaski. Opaski lepowe należy dwukrotnie wymienić w ciągu okresu wegetacyjnego a po zakończeniu zwalczania zutylizować.
Terminy realizacji prac:
a) Założenie opasek do 09.05.2021 r.
b) Pierwsza zmiana opasek do 27.06.2021 r.
c) Druga zmiana opasek do 29.08.2021 r.
d) Zdjęcie opasek z drzew do 31.10.2021 r.
Terminy określone w punkach a), b) i c) są terminami orientacyjnymi, natomiast termin zakończenia realizacji usługi wyznaczony w punkcie d) jest nieprzekraczalny. Termin rozpoczęcia realizacji usługi uzależniony jest od terminów pojawienia się motyli szkodnika. Założenie/wymiana opasek musi nastąpić
w ciągu tygodnia poprzedzającego pierwsze masowe pojawienie się motyli (druga połowa kwietnia).
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt ustala terminy rójek owadów i decyduje o terminie wykonania powyższego zabiegu.
W celu ochrony kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem Wykonawca zobowiązany jest w okresie jesiennym do grabienia liści z zimującymi poczwarkami w obrębie rzutu korony i ich utylizacji.
21. Ocena stanu zdrowotnego drzewa (na pisemne zlecenie kierownika Działu Eksploatacji Zasobu lub upoważnionego przez niego pracownika) winna być przeprowadzona przez rzeczoznawców ds. ochrony zieleni lub osoby posiadające uprawnienia z zakresu chirurgii drzew.
22. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.12.2020 | 10:00


» Location

Partyzantów 74
Gdańsk 80-254
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Forestry-related services

» Buyer data

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
Partyzantów 74
Gdańsk 80-254
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in