Budowa ulicy Jeziornej wraz z odwodnieniem w m. Osieki w Gminie Sianów.

» Notice description

1. Zakres robót obejmuje wykonanie budowy ulicy Jeziornej wraz ze zjazdami, chodnikiem i dojściami do budynków.
Podstawowe elementy Inwestycji
długość ulicy Jeziornej: 290,6m
długość odnogi ulicy Jeziornej: 94,8m- szerokość ulicy Jeziornej: 5m
Konstrukcja jezdni ulicy Jeziornej:
kostka betonowa wieloelementowa kolor melanż czerwono grafitowy, gr.8cm
podsypka cem.- piaskowa, gr. 5cm
podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa C50/30, (0-31,5mm) , gr. 22cm
warstwa mrozoochronna- mieszanka związana z cementem C1,5/2 <4,0MPa, gr. 30cm- ist. podłoże gruntowe, E2>35MPa
Chodnik, dojścia do posesji,
warstwa ścieralna- kostka betonowa płukana wieloelementowa kolor jasno szary , gr. 8cm- podsypka cem. - piaskowa, gr. 5cm
podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa C50/30, 0-31,5mm , gr. 10cm
podsypka piaskowa 0/2, K10>8m/dobę, gr. 10cm
Konstrukcja zjazdów:
warstwa ścieralna- kostka betonowa płukana wieloelementowa kolor jasno grafitowy , gr. 8cm- podsypka cem.- piaskowa, gr. 5cm
podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa C50/30, (0-31,5mm) , gr. 22cm- podsypka piaskowa 0/2, K10>8m/dobę, gr. 10cm - ist. podłoże gruntowe, E2>35MPa
Ogólna powierzchnia:
jezdnia ul. Jeziornej: 1645m2
zjazdy: 586,9m2 chodniki/ dojścia do budynków: 554m2
Zakres robót obejmuje również ułożenie rur osłonowych na istniejących kablach eleketroenergetycznych i telekomunikacyjnych przebiegających w poprzek jezdni i zjazdów, odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w dr. powiatowej oraz inne elementy niezbędne do wykonania inwestycji.
Zakres wyceny obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej przy realizacji zadania: Budowa ulicy Jeziornej w Osiekach.
Zestawienie podstawowych elementów dla kanalizacji deszczowej:
rura PVC DN/OD 250 SN8 SDR 34 (lita) - L= 206,00 m- rura PVC DN/OD 200 SN8 SDR 34 (lita) - L= 18,80 m - studnia betonowa DN1200 - 6 szt.
wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=0,5 m i kratą uchylną - 7 szt.- studnia PP / PVC DN/OD 400 + stożek bet. + właz żeliwny D400 - 1 kpl.
Rurociągi układane na podsypce piaskowej o gr. 10cm następnie obsypane pospółką do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Przewidziana całkowita wymiana gruntu.

2. Przedmiot umowy został określony w dokumentacji projektowej, tj.: projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W razie różnicy w treści dokumentów, o których mowa w poprzednim zdaniu, przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty, wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a w razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmiany treści wskazanych wyżej dokumentów. Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawarte jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
3. Zamawiający zastrzega sobie obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane w zakresie: wszystkie czynności związane z wykonaniem robót brukarskich.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.12.2020 | 12:00


» Location

Armii Polskiej 30
Sianów 76-004
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Sianów
Armii Polskiej 30
Sianów 76-004
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in