Dostawa nawozów mineralnych dla IUNG – PIB w Puławach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wielichowo

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów mineralnych dla IUNG-PIB w Puławach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wielichowo w następujących ilościach:
1) Dostawa nawozu azotowego mineralnego, granulowanego w ilości 72 ton
2) Dostawa odżywczego nawozu mineralny, granulowanego, wieloskładnikowego w ilości 24 ton
3) Dostawa skoncentrowanego nawozu azotowego w ilości 25 ton
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres usług i wymagań określono w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo – cenowy).
3. Wszystkie zaoferowane nawozy muszą odpowiadać wymogom ustawy z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2020 poz. 796 z póź. zm.) oraz przepisom wykonawczych wydanych na jej podstawie, (tj. posiadać odpowiednie certyfikaty niezbędne do dystrybucji i funkcyjnego zastosowania poszczególnych nawozów).
4. Nawozy powinny pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać minimum 12 miesięczny okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy potwierdzonej obustronnie podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym.
5. Dostarczany przedmiot zamówienia musi posiadać przewidziane prawem dopuszczenia, zezwolenia lub atesty oraz zawierać:
a) właściwe oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
b) opakowanie gwarantujące właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniami w czasie transportu i odpowiednio do wymagań przewoźnika. W przypadku zaniedbania wszelkimi kosztami z tego wynikającymi zostanie obciążony Wykonawca
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w przedmiotowym postepowaniu.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w przedmiotowym postępowaniu.
11. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych.
12. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
13. Zamawiający nie udziela zaliczek w przedmiotowym postępowaniu.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne. Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
15. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.
16. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Czartoryskich 8
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Fertilisers, plant protection products and agrochemicals

» Buyer data

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in