Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Bydgoszczy w 2021 roku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP, pw związku z art. 3 pkt 7, 7a, 8 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, dalej zwane uPb, polegających na utrzymaniu oznakowania pionowego w granicach administracyjnych miasta Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w następujących dokumentach, stanowiących integralną część SIWZ:
1) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (SST),
2) kosztorysie ofertowym zawierającym roboty budowlane wraz z dostawami,
3) kosztorysie ofertowym obejmującym roboty budowlane wraz z dostawami objęte prawem opcji.
4) wzorze umowy,
które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
Poza podstawowym zakresem zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania
z prawa opcji w pełnym lub w częściowym zakresie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.12.2020 | 10:30


» Location

Toruńska 174 A
Bydgoszcz 85-844
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Toruńska 174 A
Bydgoszcz 85-844
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in