Dostawa łańcuchów i spinek producenta IWIS

» Notice description

Zapraszamy do udziału w kolejnej rundzie zapytania. Prosimy o złożenie oferty zawierającej maksymalny upust cenowy.

Postępowanie dotyczy złożenia oferty cenowej na dostawę niej wymienionych łańcuchów i elementów złącznych:

1) ŁAŃCUCH 10A-3-IWIS 1702/35L 3-RZĘDOWY 560mm - szt.200
2) SPINKA DO ŁAŃCUCHA 10A-3-IWIS 1702/35L 3-RZĘDOWY 560mm - szt. 200

Producentem i właścicielem dokumentacji technicznej przedmiotu zamówienia jest firma IWIS.


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Składana oferta musi dotyczyć wszystkich pozycji wyspecyfikowanych w zapytaniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najniższy bilans cenowy.
--------------------------------------------------------------------------------
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na produkty równoważne
--------------------------------------------------------------------------------

PROSIMY O DOŁĄCZENIE DO OFERTY KARTY KATALOGOWEJ PRODUKTU.

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego: TAURON Wytwarzanie S.A.: Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin wg Incoterms 2020,
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- wraz z dostawą wymagana dokumentacja jakościowa.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Na platformie zakupowej należy podać cenę jednostkową netto towaru, oferowany termin realizacji dostawy oraz okres udzielonej gwarancji.

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.

4. W zakładce "Dokumenty" znajduje się podręcznik Oferenta.

5.Zastrzeżenia Zamawiającego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie kolejnej rundy zapytania elektronicznego Rfx.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.11.2020 | 10:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Production machinery and parts

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in