Dostawy owoców i warzyw na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy owoców i warzyw na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ – Istotnych postanowieniach umowy oraz Formularzach asortymentowo-cenowych (załącznik 2A i 2B do SIWZ), stanowiących załączniki do Formularza oferty, przy czym ilości określone w Formularzach asortymentowo-cenowych mają charakter wyłącznie szacunkowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dostawy bądź części dostawy w każdej pozycji asortymentowej. Zakres zamówienia może być pomniejszony do 50% (tj. zrealizowany w 50%) ogólnej wartości zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez konieczności sporządzania aneksu, zamówienia większych lub mniejszych ilości przedmiotu dostawy niż wymienione w Formularzach asortymentowo-ilościowych, pod warunkiem nie przekroczenia wartości umowy.
5. Jakość oferowanych przez Wykonawcę produktów winna być najwyższa, oferowane owoce, warzywa muszą być : całe, zdrowe, czyste, wolne od chorób i szkodników, o odpowiednim stopniu dojrzałości, klasy „Ekstra”. Dostawy każdorazowo będą sprawdzane pod kątem wyżej opisanej jakości. W przypadku zakwestionowania partii towaru Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo zwrotu całej partii i zrealizowania dostawy zastępczej u innego Wykonawcy (na koszt wybranego Wykonawcy).
6. Wszystkie oferowane przez Wykonawcę produkty winny spełniać wymagania przepisów prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej, w szczególności:
- Ustawy o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r., (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252);
- Ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 2178 )

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 11:00


» Location

ul. Powsińska 69/71
Warszawa 02-903
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Crops

» Buyer data

Centrum Obsługi Administracji Rządowej
ul. Powsińska 69/71
Warszawa 02-903
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in