Utrzymanie czystości na terenach zielonych przylegających bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z pielęgnacją zieleni niskiej i wysokiej

» Notice description

1. W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą:
1) bieżące utrzymanie czystości na terenach zielonych, chodnikach, jezdniach wewnętrznych dróg dojazdowych oraz parkingach m.in. parkingi wzdłuż
ul. Niepodległości,
2) opróżnianie koszy miejskich z odpadów i utrzymanie czystości wokół kosza
każdego dnia do godz. 900,
3) utrzymanie koszy miejskich w odpowiednim stanie sanitarnym oraz ich malowanie do 31 maja każdego roku.
4) pielęgnację istniejącego drzewostanu tj. wykonywanie prac pielęgnacyjnych
w koronach drzew (zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r.o ochronie przyrody - Dz. U. z 2020r. poz. 55), podlewanie nowych nasadzeń oraz wskazanych przez Zamawiającego, likwidację odrostów przy pniach,
5) zgłaszanie drzew stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia oraz całkowicie obumarłych Zamawiającemu,
6) usuwanie drzew i krzewów oraz złomów i wywrotów wraz z frezowaniem pni (po otrzymaniu decyzji zezwalającej jeżeli taka konieczność istnieje),
7) konsultowanie prac z zakładem energetycznym jeśli będą one tego wymagały,
8) pielęgnację istniejących krzewów,
9) pielęgnację istniejących trawników polegającą na: wygrabieniu i zasileniu, koszeniu trawników wraz z grabieniem i wywozem powstałej biomasy (w miesiącach kwiecień-sierpień koszenie minimum raz w tygodniu wg. harmonogramu,
w pozostałych miesiącach raz na dwa tygodnie) odchwaszczaniu, dosiewaniu trawy, uzupełnianiu ubytków ziemi oraz wygrabianiu liści wraz z ich wywozem
i zagospodarowaniem powstałej biomasy. Nie należy pozostawiać skoszonej trawy oraz zgrabionych liści do dnia następnego.
10) Harmonogram koszenia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
11) dokonywanie nowych nasadzeń z materiału Zamawiającego wraz
z zabezpieczeniem przed zniszczeniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
12) utrzymanie i bieżąca konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw
przy ul. Niepodległości, Nowej i Solidarności, Zwolińskiego, Tomaszowskiej polegająca na: malowaniu poszczególnych elementów placu zabaw z wcześniejszym poinformowaniem o dacie przystąpienia do prac, trzykrotna wymiana piasku
w piaskownicach (na początku miesiąca kwietnia, czerwca, sierpnia lub w razie konieczności częściej z wcześniejszym poinformowaniem o dacie przystąpienia do prac celem potwierdzenia wymiany piasku i udokumentowania), malowanie elementów placów zabaw (farbami akrylowymi bezpiecznymi dla dzieci posiadającymi atesty), dosypywanie piasku w miejscach odsłoniętych elementów zabawowych w celu ich zabezpieczenia, naprawy większych elementów zabawowych z materiałów wykonawcy (nie wlicza się w to drobnych napraw jak np. śrubka, taśma),
13) place zabaw należy kontrolować codziennie do godziny 8:00 oraz prowadzić książeczkę kontroli z zapisami nieprawidłowości,
14) w przypadku stwierdzenia uszkodzenia elementu zabawowego należy natychmiast je oznakować a jeśli istnieje taka możliwość zdemontować (poprzedzić dokumentacją fotograficzną) i niezwłocznie przekazać informację do Urzędu Miasta,
15) w przypadku stwierdzenia przez Inspekcję Sanitarną nieprawidłowości i nałożeniu na Burmistrza Miasta kary, ulega ona przesunięciu na Wykonawcę z tytułu niedopełnienia obowiązków umowy,
16) utrzymanie i bieżąca konserwacja ławek i trzepaków (malowanie farbą do 31 maja każdego roku), wymiana i naprawa desek z materiału Wykonawcy,
17) bieżące utrzymanie czystości i konserwacja wiat śmietnikowych wraz z ich białkowaniem i utrzymaniem czystości wokół wiat,
18) bieżące odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi z chodników, parkingów i dróg dojazdowych do budynków wielorodzinnych, śmietników i do trzepaków. Odśnieżanie w przypadku wystąpienia śniegu, w czasie i w sposób zapewniający bezpieczne i nie utrudnione poruszanie się pieszych wg potrzeb,
Wykaz terenów objętych zamówieniem oraz harmonogram prac stanowi załącznik nr 1 do SIWZ będący integralną częścią niniejszej specyfikacji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 12:00


» Location

pl. Piłsudskiego 5
Rawa Mazowiecka 96-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Landscaping services

» Buyer data

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
pl. Piłsudskiego 5
Rawa Mazowiecka 96-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in