„Odbiór odpadów z terenu gminy Rajgród”

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór odpadów z terenu gminy Rajgród”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług komunalnych na terenie gminy Rajgród polegających na odbiorze odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady oraz zapewnienie worków i pojemników. Odbiór oznacza odebranie odpadów, transport i przekazanie do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, gm. Grajewo.
2. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany:
1. odbierać odpady komunalne zmieszane, w szczególności:
a) odbierać odpady komunalne zmieszane bezpośrednio sprzed nieruchomości zamieszkałych (dot. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) oraz nieruchomości niezamieszkałych (dot. zabudowy letniskowej lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych przez część roku, budynków przedszkoli, szkół i budynków użyteczności publicznej oraz gospodarstw agroturystycznych, ośrodków wczasowych, hoteli i pensjonatów, lokali gastronomicznych, pól kempingowych, pól namiotowych oraz zakładów usługowych, produkcyjnych i handlowych oraz cmentarzy),
b) odbierać odpady komunalne zmieszane zgromadzone w zbiorczych pojemnikach w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, pochodzące z miejsc ogólnodostępnych,
c) zapewniać czarne worki foliowe do gromadzenia odpadów w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie letniskowej, oraz dla przedsiębiorców,
d) zapewnić i utrzymać w należytym stanie technicznym i sanitarnym pojemniki do gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej i w miejscach ogólnodostępnych oraz w wyznaczonych obiektach użyteczności publicznej,
e) zapewnić dodatkowe odbiory odpadów komunalnych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. odbierać odpady komunalne zbierane selektywnie, w szczególności:
a) odbierać odpady komunalne zbierane selektywnie bezpośrednio sprzed nieruchomości zamieszkałych (dot. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) oraz nieruchomości niezamieszkałych (dot. zabudowy letniskowej lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych przez część roku, pól kempingowych, pól namiotowych, budynków przedszkoli, szkół i budynków użyteczności publicznej oraz gospodarstw agroturystycznych, ośrodków wczasowych, hoteli i pensjonatów, lokali gastronomicznych, oraz zakładów usługowych, produkcyjnych i handlowych i cmentarzy) odpady komunalne następujących frakcji:
1. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal–drobny złom - pojemnik/worek koloru żółtego, napis „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
2. papier i tekturę - pojemnik/worek koloru niebieskiego, napis „PAPIER”,
3. szkło kolorowe i szkło bezbarwne - pojemnik/worek koloru zielonego, napis „SZKŁO”
4. odpady ulegające biodegradacji – pojemnik/worek koloru brązowego, napis „BIO”
5. popiół – pojemnik/worek koloru szarego, napis „POPIÓŁ”.
b) zapewniać kolorowe worki foliowe do gromadzenia odpadów w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie letniskowej, oraz dla przedsiębiorców,
c) zapewnić i utrzymać w należytym stanie technicznym i sanitarnym pojemniki do gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej, w miejscach ogólnodostępnych oraz w wyznaczonych obiektach użyteczności publicznej,
d) odebrać bezpośrednio (1 raz w roku, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) sprzed każdej nieruchomości odpady komunalne wielkogabarytowe (w tym wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, również niekompletny),
e) zapewnić dodatkowe odbiory odpadów komunalnych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Szacuje się, że w ciągu trwania umowy Wykonawca odbierze łącznie ok. 1 150 Mg odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie, w tym ok. 30 Mg odpadów wielkogabarytowych. Jest to ilość szacunkowa i może ulec zmianie o ± 30%.
4. Na terenie gminy Rajgród znajduje się 31 miejscowości: Rajgród, Bełda, Biebrza, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Kołaki, Kosiły, Kosówka, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Przestrzele, Rybczyzna, Rydzewo, Skrodzkie, Sołki, Stoczek, Tama, Turczyn, Wojdy, Woźnawieś, Wólka Mała, Wólka Piotrowska.
5. Liczba ludności gminy wg ewidencji ludności wynosi ok. 5203 osób zameldowanych na stałe. Szacuje się, że na terenie gminy faktycznie zamieszkuje ok. 4000 osób.
6. Przewidywana ilość nieruchomości do obsługi obejmuje:
a) nieruchomości zamieszkałych tj. 1074 punktów odbioru w zabudowie jednorodzinnej.
b) nieruchomości niezamieszkałych, w tym:
- 685 nieruchomości w zabudowie letniskowej,
- 7 wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
- 68 innych nieruchomości niezamieszkałych (szkoły, instytucje, obiekty handlowe, przedsiębiorcy itp.)
- 7 obiektów działających w sezonie letnim (ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe, agroturystyka)
6. Ilość nieruchomości do obsługi może się zmienić w trakcie umowy. Wykonawca jest zobowiązany odebrać odpady z wszystkich nieruchomości. Przed złożeniem oferty zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w terenie w celu zapoznania się z możliwością dojazdu do nieruchomości i dostosowania wielkości pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów (zwarta zabudowa letniskowa z wąskimi drogami dojazdowymi w miejscowościach Rajgród, Czarna Wieś, Skrodzkie, Orzechówka, Rybczyzna, Woźnawieś).
7. Operatorem Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce jest BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły. Operator ZZO wymaga zawarcia porozumienia pomiędzy nim a przekazującym odpady do ZZO.
8. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 09:00


» Location

ul. Warszawska 32
Rajgród 19-206
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Rajgród
ul. Warszawska 32
Rajgród 19-206
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in