Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mitry w Gdyni wraz z przebudową sieci wodociągowej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Mitry w Gdyni wraz z przebudową sieci wodociągowej”.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją uzupełniającą, a także z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ i załącznika do SIWZ;
2) opracowanie dokumentacji uzupełniającej, o której mowa w SIWZ. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie;
3) pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją uzupełniającą, o której mowa w SIWZ.
Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych obejmuje:
1) Roboty rozbiórkowe,
2) Roboty ziemne,
3) Roboty drogowe,
4) Budowę kanalizacji deszczowej,
5) Przebudowę sieci wodociągowej,
6) Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej,
7) Zabezpieczenie istniejącej zieleni na czas prowadzenia robót,
8) Usunięcie krzewów o powierzchni poniżej 25 m2,
9) Tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót,
10) Docelową organizację ruchu,
11) Przygotowanie i montaż tablicy pamiątkowej o dofinansowaniu UE w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na ul. Marsa lub ul. Jowisza.
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie przez osoby uprawnione i uzgodnienie uzupełniającej dokumentacji projektowej dla przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:
1) projekt wykonawczy drogowy wykonania nawierzchni jezdni wraz ze zjazdami na posesje i miejscami postojowymi oraz uzgodnienie z użytkownikiem, w zakresie wskazanym w załączniku nr 6.2;
2) projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnienie z właściwym organem;
3) projekt docelowej organizacji ruchu i uzgodnienie z właściwym organem.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 10:00


» Location

Al. Marszałka Piłsudskiego
Gdynia 81-382
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego
Gdynia 81-382
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in