Zakup używanego średniego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stary Koniecpol

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego średniego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stary Koniecpol. Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych - zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadać dokumenty niezbędne do wprowadzenia do podziału bojowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne parametry techniczne, jakie winien spełniać przedmiot zamówienia, zawiera załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (szczegółowe wymagania dla średniego samochodu bojowego dla OSP Stary Koniecpol).
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru techniczno -jakościowego przedmiotu zamówienia, następującą dokumentację:
a) kompletną dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu, t.j. - kartę pojazdu; - dowód rejestracyjny;
b) sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi i serwisowania samochodu – podwozia, zabudowy i wyposażenia, zawierające niezbędne informacje o płynach i materiałach eksploatacyjnych wraz z innymi informacjami (schematy instalacji i rysunki), które pozwolą na właściwą obsługę, konserwację i podstawowe czynności konserwacyjno – naprawcze;
c) aktualne (ważne) świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą;
d) inne dokumenty specjalistyczne niezbędne dla prawidłowego użytkowania przedmiotu dostawy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Chrząstowska
Koniecpol 42-230
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Gmina Koniecpol
ul. Chrząstowska
Koniecpol 42-230
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in