Wykonanie usług remontowych na terenie siedziby RZGW w Szczecinie polegających na modernizacji pomieszczeń na II piętrze oraz modernizacji parkingu

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług remontowych polegających na przebudowie czterech pomieszczeń znajdujących się na II piętrze siedziby RZGW w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 13a w Szczecinie oraz Modernizacja nowych miejsc parkingowych wraz z przesadzeniem roślinności znajdującej się na terenach zielonych RZGW w Szczecinie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 7 do SIWZ . Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”.
1) wykonanie dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (dalej „PFU”), niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robót budowlanych;
2) uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń, w sytuacji, gdy konieczność ich uzyskania wynika z obowiązujących przepisów prawa,
3) wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, zgodnie z zapisami Umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
4) wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującym prawem,
5) złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót i jeśli to konieczne złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie, o ile będzie to wymagane przepisami prawa,,
6) pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami objętymi Przedmiotem Umowy, o ile jest to wymagane przepisami prawa – opcjonalny przedmiot umowy.

3. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji, odpowiednio dla każdej części zamówienia.
1 Realizacja prawa opcji polegać będzie na pełnieniu nadzoru autorskiego nad robotami objętymi Przedmiotem zamówienia (odpowiednio dla części).
2 Prawo opcji dla ww. okoliczności, realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
3 Cena usług świadczonych w ramach opcji zostanie określona w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ), odpowiednio dla części zamówienia.
4 Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy będzie to wymagane przepisami prawa dla realizowanego przedmiotu zamówienia.
5 Usługi świadczone w ramach prawa opcji muszą być świadczone zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku Nr 7 do SIWZ „Opisie przedmiotu zamówienia”. Do świadczenia usługi w ramach prawa opcji zastosowanie mają postanowienia określające warunki i sposób zapłaty wynagrodzenia, warunki świadczenia usługi oraz kar umownych określone we wzorze umowy.
.6 Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania prawa opcji lub jego pełnej wartości.
7. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem z określeniem zakresu, w jakim Zamawiający będzie z prawa opcji korzystał.
8. Oświadczenie, o którym mowa powyżej będzie zawierało żądanie wykonania przez Wykonawcę opcjonalnego przedmiotu zamówienia polegającego na sprawowaniu nadzoru autorskiego nad zaprojektowanymi robotami budowlanymi, za wynagrodzeniem zaoferowanym w Ofercie.
9. Powyższe oświadczenie Zamawiający złoży Wykonawcy w terminie do przewidzianym na końcowy odbiór dokumentacji projektowej, , o którym mowa w § 8 ust. 6 wzoru Umowy – załącznik nr 6 do SIWZ odpowiednio dla każdej części.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.12.2020 | 10:00


» Location

Żelazna 59A
Warszawa 00-848
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Żelazna 59A
Warszawa 00-848
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in