Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie w sezonie 2020/2021

» Notice description

Zakres przetargu obejmuje 4 zadania częściowe :
I. zadanie częściowe nr 1 „Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych przy użyciu pługo piaskarki ”
Przedmiot postępowania polega na świadczeniu usługi mającej celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu za pomocą pługo - piaskarki na drogach i ulicach wymienionych w załączniku nr 1A do SIWZ.
Zimowe utrzymanie winno być przygotowywane wg standardu:
- jezdnia odśnieżona na całej szerokości,
- śliskość zimowa zwalczana i likwidowana poprzez posypywanie mieszanką piasku z solą (30% soli / 70% piasku)
- odśnieżanie, zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej realizowane poprzez użycie sprzętu drogowego wskazanego w ofercie , tj. pługo – piaskarki (wraz z mieszanką),
- wykonanie prac odśnieżania, zwalczania i likwidacji śliskości zimowej ulic i dróg będzie każdorazowo potwierdzane przez osoby nadzorujące.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie łączności za środkami transportu w relacji
dysponent – środek transportu poprzez telefon komórkowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczania do zimowego utrzymania tylko części
danego odcinka drogi zawartego w załączniku nr 1A do SIWZ .
Wykonawca złoży ofertę za 1 km w/w usługi wraz z kosztem mieszanki. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn kilometrów wykonanej usługi oraz ceny jednostkowej za 1km podanej w ofercie.
II. zadanie częściowe nr 2 „Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych przy użyciu ciągnika ”
Przedmiot postępowania polega na świadczeniu usługi mającej celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu za pomocą ciągnika z napędem na 2 osie na drogach i ulicach wymienionych w załączniku nr 1B do SIWZ.
Zimowe utrzymanie winno być przygotowywane wg standardu:
 odśnieżanie, zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej realizowane poprzez użycie sprzętu drogowego wskazanego w ofercie
 jezdnia odśnieżona na całej szerokości,
 wykonanie prac odśnieżania, zwalczania i likwidacji śliskości zimowej ulic i dróg będzie każdorazowo potwierdzane przez osoby nadzorujące.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie łączności za środkami transportu w relacji
dysponent – środek transportu poprzez telefon komórkowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczania do zimowego utrzymania tylko części danego odcinka drogi zawartego w załączniku nr 1B do SIWZ .
Wykonawca złoży ofertę za 1 km w/w usługi. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn kilometrów wykonanej usługi
oraz ceny jednostkowej za 1km podanej w ofercie.

III. zadanie częściowe nr 3 „Zimowe utrzymanie odcinka drogi gminnej od Ronda nr 4 w m. Bukowska Wola, ul. Racławicka, Rynek, ul. Sienkiewicza do Ronda nr 1 przy użyciu pługo- piaskarki ”
Przedmiot postępowania polega na świadczeniu usługi mającej celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu za pomocą pługo - piaskarki na odcinku drogi gminnej od Ronda nr 4 w m. Bukowska Wola, ul. Racławicka, Rynek, ul. Sienkiewicza do Ronda nr 1.
Zimowe utrzymanie winno być przygotowywane wg standardu:
- jezdnia odśnieżona na całej szerokości,
- śliskość zimowa zwalczana i likwidowana poprzez posypywanie mieszanką piasku z solą (50% soli / 50% piasku)
- odśnieżanie, zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej realizowane poprzez użycie sprzętu drogowego wskazanego w ofercie , tj. pługo – piaskarki (wraz z mieszanką),
- wykonanie prac odśnieżania, zwalczania i likwidacji śliskości zimowej ulic i dróg będzie każdorazowo potwierdzane przez osoby nadzorujące.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie łączności za środkami transportu w relacji
dysponent – środek transportu poprzez telefon komórkowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczania do zimowego utrzymania tylko części odcinka drogi.
Wykonawca złoży ofertę za 1 km w/w usługi wraz z kosztem mieszanki. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn kilometrów wykonanej usługi oraz ceny jednostkowej za 1km podanej w ofercie.
IV. zadanie częściowe nr 4 „Zimowe utrzymanie czystości i porządku na wszystkich ulicach, chodnikach i zieleńcach stanowiących własność Gminy Miechów, zlokalizowanych na os. Parkowym w Miechowie”
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa mająca na celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu na wszystkich drogach i chodnikach na os. Parkowym w Miechowie w szczególności:
 śliskość zimowa zwalczana i likwidowana poprzez posypywanie mieszanką piasku z solą (30% soli /70% piasku)- codziennie, na bieżąco
 zbieranie liści z dróg, chodników i parkingów, grabienie trawników – na bieżąco
 zamiatanie chodników, dróg dojazdowych, parkingów, krawężników – na bieżąco jednak nie rzadziej niż 3 razy w miesiącu
 opróżnianie koszy ulicznych na śmieci oraz unieszkodliwianie wszystkich odpadów powstałych w związku z realizowanym zamówieniem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zleceniodawcę- na bieżąco
 prace pielęgnacyjno- porządowe gminnych terenów zielonych na os. Parkowym , w tym karczowanie samosiewek drzew i krzewów – w miarę zaistniałych potrzeb.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie łączności za środkami transportu w relacji
dysponent – środek transportu poprzez telefon komórkowy.
Wykonawca złoży ofertę za 1 miesiąc świadczonej usługi. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

Zamawiający zastrzega iż w przypadku składania ofert dla zadań częściowych nr 1 i nr 4 Wykonawca musi posiadać/ dysponować sprzętem dla każdego zadania osobnym.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Sienkiewicza 25
Miechów 32-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
ul. Sienkiewicza 25
Miechów 32-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in