Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą z podziałem na pakiety Pakiet Nr I Tlen medyczny, dwutlenek węgla syfonowy do krioterapii i laparoskopowy oraz gaz medyczny sprężony łagodzący bóle podczas akcji porodowej Pakiet Nr II Azot ciekły do celów medycznych

» Notice description

1. „Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą z podziałem na pakiety”

Pakiet Nr I Tlen medyczny, dwutlenek węgla syfonowy do krioterapii i laparoskopowy oraz gaz medyczny sprężony łagodzący bóle podczas akcji porodowej

Tlen medyczny, dwutlenek węgla syfonowy do krioterapii i laparoskopowy
a) Zakup i dostawa sukcesywna tlenu medycznego w szacunkowej ilości 10000 m3 w butlach 50-litrowych,
b) Zakup i dostawa sukcesywna tlenu medycznego w szacunkowej ilości 3000 m3 w butlach 40-litrowych,
c) Zakup i dostawa sukcesywna tlenu medycznego w szacunkowej ilości 200 m3 w butlach 10-litrowych,
d) Zakup i dostawa sukcesywna tlenu medycznego w szacunkowej ilości 280 m3 w butlach 2-litrowych, 5-litrowych, 10-litrowych. Butle wyposażone w zawór zintegrowany tzn. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego (np. respiratora transportowego).
e) Zakup dwutlenku węgla syfonowego do krioterapii w szacunkowej ilości 4000 kg Zakup dwutlenku węgla do laparoskopu w szacunkowej ilości 700 kg w butlach 50-litrowych.
f) Zakup podtlenku azotu w szacunkowej ilości 300 kg
g) Dzierżawa butli stalowych w ilości 49000 w skali dwóch lat..
h) Dzierżawa butli aluminiowych w ilości 20000 w skali dwóch lat.

Gaz medyczny sprężony łagodzący bóle podczas akcji porodowej
a) Dostawa gazu medycznego sprężonego 50% N2O i 50% O2 łagodzący bóle podczas akcji porodowej – Entonox lub równoważny w szacunkowej ilości 20 m3 w butlach 10-litrowych.
b) Dzierżawa zaworu, stojaka w okresie 24 miesięcy
c) Dzierżawa butli w ilości 1200 w skali dwóch lat.
d) mieszanina tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50% / 50% w butlach o pojemności wodnej 10l zawierających 2,8 m3 gazu wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. wózkiem transportowym, zaworem dozującym mieszaninę wraz z przewodem oraz ustniki.
e) butle z zaworem zintegrowanym posiadającym uchwyt dostosowany do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny.
f) ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego,
g) Zamawiający wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania mieszaniny urządzenie wyposażone w zawór wydechowy jednorazowego użycia lub urządzenie wyposażone w zawór wydechowy bez konieczności jego demontażu i dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu
h) Zamawiający wymaga aby przedmiotem oferty było urządzenie które zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji, (zawartymi w szczegółowej instrukcji obsługi producenta) nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części.
i) Zamawiający wymaga aby zaoferowane wyroby tj. urządzenia do podawania mieszaniny gazów (zawór dozujący, ustnik z filtrem) nie zawierały ftalanów.
j) Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie i oferowane ustniki do podawania mieszaniny posiadały status wyrobu medycznego.

Pakiet Nr II Azot ciekły do celów medycznych
a) Zakup azotu ciekłego do celów medycznych w szacunkowej ilości 3000 kg
b) Azot ciekły do celów medycznych dostarczany bezpośrednio do zbiornika Zamawiającego. Zamawiający posiada 2 zbiorniki o pojemności 20 kg.
c) Dostawa następować będzie na żądanie Zamawiającego nie częściej niż raz w tygodniu poprzez ładowanie 2 butli o pojemności 20 kg na Oddziale Rehabilitacyjnym, w siedzibie Zamawiającego i dostarczane na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Dostawa gazów medycznych przez dostawcę specjalistycznym transportem na koszt ryzyko Dostawcy na podstawie zamówień złożonych telefonicznie, faxem lub pisemnie. Dostawa zamawianych gazów powinna nastąpić nie później niż w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia./Pakiet Nr I,II/
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać Polskie Normy przenoszące Europejskie normy
Zharmonizowane – PN – EN 1089 – 3
3. Oferent zobowiązany jest użyczyć butle:
a. tlen medyczny – maksymalnie 70 szt.
b. dwutlenek węgla do krioterapii – 12 szt.
c. dwutlenek węgla do laparoskopu medycznego – 1 szt.
d. podtlenek azotu – 2 szt.
e. entonox lub równoważny – 2 szt.
4. W zakres przedmiotu zamówienia o którym mowa wyżej wchodzi dostawa tlenu i dwutlenku węgla do krioterapii, dwutlenku węgla laparoskopowego oraz entonoxu lub równoważnego do miejsca wskazanego przez zamawiającego – Tlenownia./Pakiet Nr I/ - azot ciekły skroplony – Oddział rehabilitacyjny /Pakiet Nr II/.
5. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w dziale II pkt. 1 i 2 odpowiada normie PN - 70 / C - 84910 oraz wymogom Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U z 2004 r. Nr 7 poz. 59).
6. Obowiązkiem składającego ofertę jest zapoznanie się z SIWZ oraz załącznikami łącznie z przygotowanym projektem umowy oraz uzyskać wszelkie informacje konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - Pakiet, jednakże bez możliwości składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu.
W przeciwnym razie oferta na dany pakiet zostanie odrzucona.
Oferent musi posiadać zabezpieczenie towaru na cały okres obowiązywania umowy tj. 24 miesięcy.
8. W przypadku dostaw samochodem o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t Oferent zobowiązany jest zapewnić wózek widłowy.
Podany opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo przedstawiony i opisany poprzez:
- zapisy SIWZ oraz załącznikami łącznie z przygotowanym projektem umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 10:30


» Location

Słowackiego 18
Aleksandrów Kujawski 87-700
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Industrial chemicals

» Buyer data

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
Słowackiego 18
Aleksandrów Kujawski 87-700
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in