Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego do Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego - CZRB w Powsinie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Zamawiający na podstawie przepisu art. 9a ust. 2 ustawy Pzp przewiduje wizję lokalną przed terminem składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji lokalnej z Zamawiającym. Szczegóły uzgodnienia wizji lokalnej zawarte zostały w Rozdziale VIII ust. 12 SIWZ. Zamawiający zaleca Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia dokonanie wizji lokalnej obiektu będącego przedmiotem zamówienia, podczas której Wykonawcy mogą dokonać stosownych oględzin i pomiarów.
4. Zamawiający przyjmuje, że cena oferty zaproponowana przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
5. Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Na podstawie przepisu art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, wykazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia.
6. Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ Zamawiający wskazał znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości.
7. Zamawiający wymaga co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony agregat prądotwórczy i wykonane prace oraz naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym w ramach wynagrodzenia podanego w ofercie przez Wykonawcę. Wydłużenie minimalnego okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 12:00


» Location

ul. Prawdziwka 2
Warszawa 02-973
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Electrical power equipment

» Buyer data

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
ul. Prawdziwka 2
Warszawa 02-973
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in