Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 1.161.000,00 zł.

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowego
na finansowanie planowanego w 2020 roku deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości złotych 1 161 000,00 na
następujących warunkach:

1) Kredyt długoterminowy, złotówkowy, o zmiennej stopie oprocentowania.
2) Kwota kredytu: złotych 1 161 000,00 (Słownie Jeden milion sto sześćdziesiąt jeden tysięcy., zero groszy).
3) Termin rozpoczęcia usługi - od daty zawarcia umowy.
4) Uruchomienie kredytu - w jednej transzy do dnia 21.12.2020 roku
5) Spłata kredytu – 120 rat miesięcznych w wysokości po zł 9 675,00 do 20 każdego miesią-ca.
Pierwsza rata spłaty kapitału kredytu nastąpi do 20 stycznia 2021 roku.
Ostania rata spłaty kapitału kredytu nastąpi do 20 grudnia 2030 roku
6) Spłata odsetek od faktycznego zadłużenia – odsetki naliczane w okresach miesięcznych
i spłacane do 20-go każdego miesiąca na podstawie pisemnego zawiadomienia z banku o wysokości odsetek doręczonego najpóźniej na trzy dnia przed terminem płatności odsetek
( listownie, fax)
7) Prowizja od udzielonego kredytu zostanie potracona przez bank udzielający kredytu
przy pierwszej transzy na rachunek zamawiającego.
8) Oprocentowanie kredytu – zmienne oparte o stawkę WIBOR 1 M, ustalone w okresach mie-sięcznych tj. na pięć dni przed rozpoczęciem danego każdego okresu obrachunkowego
+ marża banku % (stała w całym okresie trwania umowy),
9) Oprocentowanie kredytu ustalane jest dla miesięcznych okresów obrachunkowych.
Pierwszy okres obrachunkowy liczony będzie od dnia wypłaty transzy kredytu
do dnia 20 stycznia 2021 roku.
Ostatni kończy się 20 grudnia 2030 roku.
10) Forma zabezpieczenia kredytu – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu, bez pono-szenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej, oraz nie bę-dzie powodować żadnych innych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu jak również możliwość przesunięcia rat kredytu bez dodatkowych kosztów (prowizji i opłat). W przypadku wcześniej-szej spłaty kredytu odsetki naliczane będą za okres faktycznego wykorzystania kredytu.

Postępowanie niniejsze o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 10:00


» Location

Góra Św. Małgorzaty 44
Góra Św. Małgorzaty 99-122
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Banking services

» Buyer data

Gmina Góra Św. Małgorzaty
Góra Św. Małgorzaty 44
Góra Św. Małgorzaty 99-122
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in