Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku, w zakresie następujących ryzyk:

I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
1) Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
2) Dobrowolne ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody rzeczowe w związku z prowadzoną działalnością leczniczą oraz szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z prowadzoną działalnością pozaleczniczą lub posiadanym mieniem wyrządzone osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała lub szkody rzeczowej.
II. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
III. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.
IV. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.
V. Ubezpieczenie elektroniki od szkód materialnych - od wszystkich ryzyk.


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ – Przedmiot i zakres ubezpieczeń oraz dołączone do SIWZ Załączniki :
Nr 1.2.1 ( Wyposażenie biurowe ),
Nr 1.2.2 ( Wyposażenie medyczne ),
Nr 1A ( Wykaz szkodowości ),
Nr 1B ( Charakterystyka przedmiotu ubezpieczeń ),
Nr 1C ( Budynki i budowle ),
Nr 1D ( Wykaz wyposażenia elektronicznego medycznego ).


3. Klauzula zatrudnienia.

Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub osoby wspólnie ubiegające się o zamówienie, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na wystawianiu polis ubezpieczeniowych ( co najmniej 1 osoba ) oraz prowadzeniu likwidacji szkód majątkowych ( co najmniej 1 osoba ).
Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w § 11 wzoru umowy - Umowa generalna ubezpieczeń OC i mienia – projekt, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Bolesława Leśmiana 4
Świdnik 21-040
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Bolesława Leśmiana 4
Świdnik 21-040
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in