Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Bestwina do szkół i placówek oświatowych w 2021 i 2022 roku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu.
Transport uczniów niepełnosprawnych odbywał się będzie do szkół oraz z powrotem do przystanku bądź miejsca zamieszkania ucznia, organizowany w dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
1.Szkoły, do których dowożone będą dzieci:
1.1. Zespół Szkół Specjalnych w Czechowicach- Dziedzicach, ul. Nad Białką 1E,
1.2. Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Piasku – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku, Piasek ul. Dworcowa 27.
1.3. Planowana ilość uczniów: 23.
1.4. Przystanki
Przystanki zlokalizowane będą w miarę możliwości najbliżej miejsca zamieszkania dziecka. Dokładne rozmieszczenie przystanków jak również trasy i godziny odjazdów samochodów dowożących dzieci zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy i po sporządzeniu planów zajęć w poszczególnych placówkach oświatowych.
2.Termin i czas realizacji usługi
2.1.Dowóz dzieci i uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach- Dziedzicach oraz Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Piasku będzie się odbywał w dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych w okresie od 04 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2022r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego).
W okresie ferii zimowych i wakacji letnich zamówienie obejmuje także przewóz (do i z powrotem) 1 (jednego) ucznia niepełnosprawnego do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Piasku - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku, Piasek ul. Dworcowa 27.
Dowóz dzieci odbywa się każdorazowo z zapewnieniem opieki podczas przejazdu.
2.2. Należy tak zorganizować dowóz, aby wszędzie tam gdzie jest to możliwe połączyć dowóz poszczególnych dzieci w celu ograniczenia ilości kursów na trasie. Organizacja kursu uzależniona jest od rozkładu zajęć lekcyjnych dowożonych dzieci, z tym, że odbiór dziecka z miejsca jego zamieszkania bądź przystanku nie może nastąpić wcześniej, aniżeli o godz. 6:45 rano.
3. Wymagania wobec pojazdów, którym wykonywana będzie usługa:
Wykonawca składający ofertę musi wykazać, że w celu realizacji zamówienia będzie dysponował
co najmniej trzema pojazdami, w tym:
3.1. 1 (jeden) pojazd z liczbą miejsc siedzących dla minimum 20 osób (w liczbę miejsc nie wlicza się kierowcy i opiekuna), siedzenia dla dzieci winny być wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa,
3.2. 2 (dwa) pojazdy z liczbą miejsc siedzących dla minimum 8 osób. Jeden pojazd musi posiadać co najmniej 2 (dwa) bezpieczne miejsca do przewiezienia uczniów na wózku inwalidzkim, a drugi pojazd co najmniej 1 (jedno) miejsce. Pojazdy muszą być wyposażone w specjalistyczny podnośnik lub wjazd, jak również osprzęt zapewniający możliwość unieruchomienia osób przebywających podczas transportu na wózkach inwalidzkich.
3.3. W przypadku awarii pojazdu Przewoźnik we własnym zakresie zapewni przewóz uczniów pojazdem, o takich samych wymaganiach, określonych odpowiednio w pkt. 3.1., pkt. 3.2.,
3.4. Pojazdy powinny spełniać wymagania normy dopuszczalnej emisji spalin – co najmniej norma Euro 3.
3.5. W przypadku zadeklarowania do realizacji zamówienia pojazdu/pojazdów z wyższą normą emisji spalin, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi tym pojazdem/pojazdami.
3.6. W przypadku awarii pojazdu/pojazdów Wykonawca zapewni na czas jego/ich naprawy inny pojazd/pojazdy spełniający/e wymagania w zakresie normy emisji spalin Euro co najmniej takiej jak pojazd/pojazdy, który/e jest/są zastępowany/e.
4. Obowiązki Wykonawcy
4.1. Pojazdy używane do transportu dzieci niepełnosprawnych muszą być przystosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 110 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pojazdu w środki łączności (telefon komórkowy).
4.3. Wykonawca winien dysponować kierowcami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
4.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków transportu dzieci i ich opiekuna oraz zobowiązuje się do ubezpieczenia pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków i poniesienia związanych z tym kosztów.
4.5. W razie awarii pojazdu Wykonawca winien zapewnić transport spełniający wymagania określone w pkt 3.
5. Przewidywana liczba kilometrów trasy przewozu dzieci:
5.1. Przewidywana łączna trasa dzienna przejazdu pojazdów będzie wynosiła około 150 km. Wyliczenia dokonano na podstawie następujących założeń:
a. dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania ucznia do placówki oświatowej, po zajęciach dowóz do miejsca zamieszkania ucznia („tam i z powrotem”),
b. dowóz uczniów niepełnosprawnych z wszystkich sołectw Gminy Bestwina do Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach ul. Nad Białką 1E. Orientacyjna dzienna długość trasy 2 x 38 km = 76 km. Przewóz uczniów w pojeździe z miejscami siedzącymi,
c. dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Bestwina (przede wszystkim z sołectwa Bestwinka – dwoje dzieci na wózkach inwalidzkich) do Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach ul. Nad Białką 1E. Orientacyjna dzienna długość trasy 2 x 12 km = 24 km. Przewóz uczniów w pojeździe z miejscami dla co najmniej 2 wózków inwalidzkich,
d. dowóz uczniów niepełnosprawnych z sołectwa Kaniów (jedno dziecko na wózku inwalidzkim) do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Piasku ul. Dworcowa 27. Orientacyjna dzienna długość trasy 2 x 25 km = 50 km. Przewóz 1 ucznia z miejscem dla co najmniej 1 wózka inwalidzkiego.
5.2. Dzienna długość trasy wyliczona zostanie jako suma faktycznej ilości przejechanych kilometrów przez poszczególne pojazdy wymienione w pkt. 5.1, co potwierdzone będzie na zasadach określonych §5 ust. 4 umowy.
5.3. Łączna liczba kilometrów w okresie od 04 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. wyniesie około 63 000 km.
5.4. Zamawiający przewiduje w zakresie jw. prawo opcji polegające na zwiększeniu ilości kilometrów maksymalnie do 20%, tj. 75 600 km. Zamawiający zastrzega, iż z przewidywanego prawa opcji może nie skorzystać.
6. Wymagania odnośnie opiekuna:
6.1. Opiekę w trakcie przewozu powinna sprawować osoba pełnoletnia, zdolna do ponoszenia odpowiedzialności karnej, cywilnej za działanie lub zaniechanie w związku ze sprawowaną opieką posiadająca przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej.
6.2. Obowiązków opiekuna nie może pełnić osoba kierująca pojazdem.
6.3. Opieka powinna być sprawowana podczas każdego kursu.
6.4. Do obowiązków opiekuna będzie należało w szczególności:
- sprawdzenie stanu liczebnego dzieci w czasie oczekiwania na pojazd, ale także wewnątrz pojazdu,
- dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu miejsc w pojeździe,
- zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania i podczas przejazdu,
- zapewnienie bezpiecznego wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego oraz bezpiecznego przejścia do szkoły, a także w razie potrzeby, w zależności od usytuowania przystanku czy miejsca zaparkowania, przeprowadzenie uczniów na drugą stronę jezdni,
- przestrzeganie obowiązku wysiadania z pojazdu tylko na parkingach lub przystankach,
- zaprowadzenie i odebranie dzieci od wychowawców,
- w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu przewozu dzieci niezwłoczne poinformowanie rodziców/opiekunów, Urząd Gminy w Bestwinie oraz poszczególnych dyrektorów szkół i placówek,
- utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami i dyrektorami placówek, a także z Urzędem Gminy Bestwina,
7. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji usługi.
Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji zamówienia – to jest czynności polegające na kierowaniu pojazdami do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizacji zamówienia powinny być wykonane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to jest przez kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Po zawarciu umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa wyżej, realizujących prace objęte umową.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących prace objęte umową.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
8.Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 09:00


» Location

ul. Krakowska 111
Bestwina 43-512
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
Bestwina 43-512
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in