PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2942D W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI GOŚCISŁAW

» Notice description

1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2942D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gościsław, gm. Udanin.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej 2942D na odcinku od krzyża przy skrzyżowaniu drogi powiatowej 2942D i 2893D (w kierunku drogi krajowej nr 5) do istniejącego chodnika przy działce nr 160. Zakres zadania zawierać będzie roboty polegające na wykonaniu chodnika i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej typu Holland (szarej) o gr. 8 cm oraz kostki kamiennej granitowej o wys. 10 cm przy kościele, demontażu krawężników kamiennych, wbudowaniu krawężników betonowych, montażu obrzeży betonowych, remontu studzienek deszczowych z wpustami żeliwnymi, czyszczeniu części kanalizacji deszczowej, wykonaniu odwodnienia korytkowego w korpusie chodnika i przy budynku nr 1 oraz wykonaniu malowania przejść dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym.
Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy Udanin w Powiecie Średzkim i obejmuje działki oznaczone w ewidencji gruntów: obręb ewidencyjny Gościsław, działki numer ewidencyjny: 252/2 i 252/3 (droga powiatowa).
2) Chodnik: przewiduje się wykonanie chodnika po obu stronach drogi 2942D w czterech odcinkach:
 pierwszy odcinek – zaczyna się od krzyża (w kierunku drogi krajowej nr 5); koniec przy wspólnym narożniku działek 283/21, 283/19 i 252/2.
 drugi odcinek – początek 4 m na lewo od narożnika ogrodzenia betonowego (narożnik południowo-zachodni) przy działce 161; koniec w km 0+045 (koniec przejścia dla pieszych,
 trzeci odcinek – naprzeciw początku przejścia dla pieszych (II odcinek; km 0+041); koniec poszerzonego chodnika przed wejściem na teren działki kościoła,
 czwarty odcinek – początek w km 0+094 (III odcinka – po stronie zachodniej): koniec - istniejący chodnik o nawierzchni z kostki betonowej.
Chodnik oddzielony będzie od jezdni:
 krawężnikiem kamiennym (z odzysku):
• na odcinku II (przy jezdni o nawierzchni kamiennej) i odcinku III (przy kościele)
• na odcinku I (przy przejściu dla pieszych)
 krawężnikiem betonowym na pozostałej projektowanej trasie chodnika.

3) W ramach opracowania przewidziano wykonanie następujących robót:
 długość przebudowywanego chodnika: 681 m
 szerokość przebudowywanego chodnika: 1,5 m
 nawierzchnia chodnika z kostki betonowej typu Holland (szarej) gr. 8 cm – ok. 997 m2
 nawierzchnia chodnika z kostki granitowej (szarej) gr. 10 cm – ok. 36 m2
 remont studzienek deszczowych z wpustami ulicznymi klasy D400: 4 szt.
 zagłębienie w gruncie pod krawężnik: ok. 60 cm (zjazdy)
 zagłębienie w gruncie pod remontowane studzienki deszczowe z wpustami ulicznymi: do 130 cmMake an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Wrocławska 2
Środa Śląska 55-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiat Średzki
ul. Wrocławska 2
Środa Śląska 55-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in