Świadczenie usługi w zakresie usuwania śniegu z dachów obiektów zarządzanych przez MOSiR w Elblągu w sezonie zimowym 2020/2021

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie usuwania śniegu z dachów obiektów zarządzanych przez MOSiR w Elblągu:
1) dachu krytego lodowiska przy ul. Karowej 1;
2) dachu Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” przy ul. Moniuszki 25;
3) dachu hali sportowo – widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135;
4) dachu krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68.
5) dachu budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Skrzydlatej 1A
6) dachu budynku przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5
7) dachu budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Agrykola 8
8) dachu sali sportowej przy ul. Agrykola 8
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) dach krytego lodowiska o powierzchni ok. 5 300 m2 o pochyłości dwustronnej 12 %;
2) dach Centrum Rekreacji Wodnej o powierzchni ok. 3 600 m2;
3) dach hali sportowo – widowiskowej o powierzchni ok. 7 100 m2
4) dach krytej pływalni o powierzchni ok. 1760 m2
5) dachu budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Skrzydlatej 1A o powierzchni ok. 75 m2
6) dachu budynku przystani kajakowej o powierzchni ok. 835 m²
7) dachu budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Agrykola 8 o powierzchni ok. 586 m2
8) dachu sali sportowej o powierzchni ok. 696 m2
Przekroje/zdjęcia poszczególnych obiektów znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Realizacja zamówienia będzie wykonywana w sposób opisany poniżej:
1) Zamawiający dokona zlecenia odśnieżania dachu, jeżeli grubość pokrywy śnieżnej na dachu osiągnie min. 15 cm.
2) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usługi w następujący sposób:
1) za odśnieżony uważa się dach z którego usunięto warstwę śniegu, sople i wszelkie nawisy;
2) ze względu na możliwość uszkodzenia pokrycia dachów obiektów, zamawiający wymaga pozostawienia warstwy ok. 1,5 cm zlodowacenia przylegającego do odśnieżanego podłoża, o ile ono występuje, oraz wpisania w protokole odbioru prac grubości pozostawionej warstwy zlodowacenia;
3) na części dachu krytej pływalni, o powierzchni 380 m2, zainstalowane są panele fotowoltaiczne. Podczas odśnieżania należy zachować szczególną ostrożność żeby nie uszkodzić szklanej powierzchni paneli i instalacji elektrycznej. Dopuszcza się używanie szczotek o miękkim włosiu;
4) niedopuszczalne jest tworzenie hałd śniegu na dachach;
5) do usuwania śniegu wykonawca użyje sprzętu, który nie będzie powodował uszkodzeń pokrycia dachowego odśnieżanych budynków;
6) hałdy śniegu nie mogą przylegać do elewacji odśnieżanego obiektu oraz nie mogą utrudniać ruchu pieszego i samochodowego. Hałdy nie mogą uniemożliwiać korzystania z wyjść, w tym także ewakuacyjnych z obiektów;
7) wszystkie uszkodzenia elewacji, pokryć dachowych oraz urządzeń będących w pobliżu, wynikłe przy odśnieżaniu, spowodowane między innymi przez nacisk zwałów z hałdowanego śniegu na elementy obiektu (takie jak bramy, drzwi itp.) - zostaną naprawione na koszt Wykonawcy;
8) każde miejsce zrzutu śniegu musi być wygrodzone i trwale oznakowane przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami BHP;
9) śnieg pozostanie w miejscu, w którym zostanie zrzucony;
10) Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne zezwolenia upoważniające do pracy na wysokości;
11) Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;
12) usługa musi być wykonywana zgodnie z przepisami BHP;
13) Wykonawca zabezpieczy na bieżąco teren, na którym będzie wykonywana usługa, w sposób uniemożliwiający wyrządzenie szkód w mieniu lub osobom trzecim;
14) Wykonawca ma obowiązek być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących zatrudnionych pracowników oraz osób trzecich i mienia;
15) Zamawiający przewiduje dwukrotne odśnieżanie dachów obiektów podczas trwania umowy, co uzależnione jest od zaistniałych warunków atmosferycznych;
3) Przy opracowaniu oferty należy wziąć pod uwagę fakt, że Zamawiający nie przewiduje zapłaty za gotowość tylko za efektywną pracę.
4) Obiekty do odśnieżania zgłaszane będą przez Zamawiającego na bieżąco (pisemnie), w razie wystąpienia okoliczności, w których niezbędne jest wykonanie usługi.
5) Odpowiedzialny za nadzór nad wykonaniem zleconych prac będzie kierownik poszczególnego obiektu.
6) Rozliczenie usługi nastąpi fakturami po wykonaniu i odbiorze prac. Podstawę do rozliczenia usługi będą stanowiły protokoły odbioru prac potwierdzone przez kierownika poszczególnego obiektu.
7) Wykonawca zobowiązany będzie przyjmować pisemne zlecenia (sms, e-mail lub faks) od Zamawiającego oraz wykonywania usługi określonej w zleceniu oraz przystępować do realizacji zlecenia w terminie określonym w ofercie.
8) Maksymalny czas realizacji zlecenia wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 godziny od momentu zgłoszenia zlecenia przez Zamawiającego.
9) Zaleca się zaznajomienie z topografią terenu i dokonanie wizji lokalnej jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty.


Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wg podziału:
1) Część I – odśnieżanie dachu:
a) krytego lodowiska o powierzchni ok. 5 300 m2 o pochyłości dwustronnej 12 %;
b) Centrum Rekreacji Wodnej o powierzchni ok. 3 600 m2;
c) hali sportowo – widowiskowej o powierzchni ok. 7 100 m2
d) krytej pływalni o powierzchni ok. 1760 m2

2) Część II – odśnieżanie dachu:
a) budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Skrzydlatej 1A o powierzchni ok. 75 m2
b) budynku przystani kajakowej o powierzchni ok. 835 m²
c) budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Agrykola 8 o powierzchni ok. 586 m2
d) sali sportowej o powierzchni ok. 696 m2


Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Wykonawca może złożyć Ofertę na dowolną liczbę części. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną Część lub na obie Części zamówienia. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z Części zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 13:00


» Location

Karowa 1
Elbląg 82-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu
Karowa 1
Elbląg 82-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in