Dostawy artykułów sypkich i strączkowych do jednostek organizacyjnych Służby Więziennej okręgu łódzkiego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów sypkich i strączkowych do jednostek organizacyjnych Służby Więziennej okręgu łódzkiego na potrzeby żywienia osadzonych, zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części;
„Część nr 1 – Dostawy artykułów strączkowych ”;
„Część nr 2 – Dostawy artykułów sypkich”;
Niniejsze postępowanie przetargowe, przewiduje składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na zrealizowanie: jednej dowolnie wybranej części, bądź też na zrealizowanie obydwu części.
W ramach każdej części zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Składając ofertę na daną część Wykonawca uwzględnia w niej realizację całości opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia dla tej części.

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy wyszczególnionych produktów do następujących jednostek organizacyjnych Służby Więziennej wchodzących w skład Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi:
1) Areszt Śledczy w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź; NIP: 726-155-77-39,
2) Zakład Karny Nr 1 w Łodzi, ul. Beskidzka 54, 91-612 Łódź; NIP: 728-108-66-51,
3) Zakład Karny Nr 2 w Łodzi ul. Kraszewskiego 1/5 93-161 Łódź; NIP: 729-177-33-99,
4) Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 76/90, 97-300 Piotrków Trybunalski; NIP: 771-102-92-14,
5) Zakład Karny w Garbalinie, Garbalin, 99-100 Łęczyca; NIP: 775-105-83-57,
6) Zakład Karny w Łowiczu, ul. Wiejska 3, 99-400 Łowicz; NIP: 834-100-80-76,
7) Zakład Karny w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz; NIP: 827-106-40-51,

Część 1 – Dostawy artykułów strączkowych:
1. Groch połówka łuskany w ilości – 12150 kg, op. dowolne max. 50 kg. kod CPV  03221220-4,
2. Fasola średnia w ilości – 12720 kg, op. dowolne max. 50 kg. kod CPV 03221210-1,
3. Kostka sojowa w ilości – 4000 kg, op. dowolne kod CPV 15890000-3,
4. Kotlet sojowy w ilości – 1870 kg, op. dowolne kod CPV 15890000-3,

Część 2 – Dostawy artykułów sypkich:
1. Ryż biały w ilości – 33900 kg op. dowolne max. 50 kg. kod CPV 15614100-6,
2. Mąka pszenna typ 650 w ilości – 18600 kg, op. dowolne max 50 kg. kod CPV 15612100-2,
3. Mąka ziemniaczana w ilości – 2330 kg, op. dowolne max. 50 kg. kod CPV 15620000-0,
4. Makaron formy różne w ilości – 41400 kg, op. dowolne max. 50 kg. kod CPV 15851100-9,
5. Kasza jęczmienna drobna w ilości – 27200 kg, op. dowolne max. 50 kg. kod CPV 15610000-7,
6. Kasza manna w ilości – 5950 kg, op. dowolne max. 50 kg. kod CPV 15613300-1,
7. Płatki owsiane w ilości – 5650 kg, op. dowolne max. 50 kg. kod CPV 15613380-5,
8. Kasza gryczana w ilości – 9250 kg, op. dowolne max. 50 kg. kod CPV 15613000-8,
9. Kasza jaglana w ilości - 300 kg, op. dowolne max. 50 kg kod CPV 15613000-8,

3.2. Podane w SIWZ oraz w formularzu ofertowym wielkości zapotrzebowania na poszczególne produkty mają charakter jedynie szacunkowy i będą służyć wyłącznie do porównania ofert i wybrania oferty najkorzystniejszej. Oznacza to, że wielkości te nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. Jednorazowe zapotrzebowanie zgłaszane Wykonawcy nie musi obejmować wszystkich pozycji występujących w formularzu ofertowym. Łączna wartość zamówionych produktów w okresie obowiązywania umowy przez Zamawiających Indywidualnych nie będzie mniejsza niż 70% wartości określonej w ofercie Wykonawcy. Szacunkowy zakres dostaw dla poszczególnych jednostek wskazano w załączniku nr 3 do umowy.
3.3. Wykonawca ma dostarczać artykuły spożywcze własnym transportem, którego koszt ma być wliczony w cenę ofertową. W cenę oferty ma być tez wliczony koszt rozładunku towarów.
3.4. Zamawiane produkty żywnościowe muszą posiadać wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu na terytorium RP zgodnie z przepisami, a Wykonawca zobowiązany jest do przekazania ich Zamawiającemu i Odbiorcom na ich żądanie.
3.5. Termin przydatności do spożycia dostarczanych produktów żywnościowych, o których mowa w Części nr 1 jak i w Części nr 2 przetargu nie może być krótszy niż 60 dni od momentu dostawy do magazynu danej jednostki.
3.6. Dostarczane artykuły żywnościowe muszą być odpowiednio posortowane przez wykonawcę i muszą być najwyższej jakości, w tym przede wszystkim muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym stosownie do obowiązujących przepisów oraz muszą spełniać obowiązujące w tym zakresie normy sanitarno-epidemiologiczne, a także muszą być przechowywane i transportowane w warunkach gwarantujących najwyższą jakość. Ponadto dżemy i marmolady mają być dostarczane w czystych plastikowych pojemnikach dopuszczonych do kontaktu z żywnością, spełniających wymogi sanitarno – higieniczne.
3.7. Dostarczane artykuły spożywcze w zależności od ich kategorii muszą przy każdej dostawie posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa żywnościowego.
3.8. W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację osobiście i telefonicznie w dniu dostawy.
3.9.Wykonawca zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność nie spełniającą wymagań jakościowych na wolną od wad najpóźniej do 72 godzin od dnia i godziny zgłoszenia niezgodności.
3.10. Oferowane produkty żywnościowe muszą spełniać parametry jakościowe określone dla danego asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno–epidemiologiczne i zasady systemy HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych.
Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym oraz terminem przydatności do spożycia, nie krótszym niż 60 dni od dnia dostarczenia do danej jednostki, umożliwiającym identyfikację artykułu spożywczego z danej partii produkcyjnej.
3.11. Zamawiający informuję, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne. Nazwy własne podane w formularzach cenowych, które stanowią załączniki do SIWZ należy rozumieć jako preferowanego typu. Wykonawca może zaproponować produkty o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości. Nazwa takiego produktu musi znaleźć się w ofercie. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne ( rodzaj opakowania, konsystencja, skład surowcowy produktu itp.) a także posiadać cechy jakościowe (normy, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące itp.) i walory spożywcze (skład, smak, zapach, barwa, itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania jakościowe określone przez zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.11.2020 | 12:00


» Location

ul. Beskidzka 54
Łódź 91-612
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Starch products

» Buyer data

Zakład Karny nr 1 w Łodzi
ul. Beskidzka 54
Łódź 91-612
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in