„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH, ULIC, CHODNIKÓW I PARKINGÓW NA TERENIE GMINY RAJCZA W OKRESIE ZIMOWYM 2020/2021” – II POSTĘPOWANIE.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa: Zimowego utrzymania dróg gminnych, ulic, chodników i parkingów na terenie gminy Rajcza w okresie zimowym 2020/2021.
1. Szczegółowy zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, ulic, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na odcinkach stanowiących dojazdy do posesji w okresie zimowym 2020/2021 na terenie Gminy Rajcza (5 ZADAŃ CZĘŚCIOWYCH).
Podstawowe czynności związane z zimowym utrzymaniem dróg:
a) Odśnieżanie drogi należy prowadzić zgodnie z ogólną wiedzą techniczną oraz bieżącymi poleceniami koordynatora ZUD (UWAGA: Osobami koordynującymi działania związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, ulic, chodników i parkingów na terenie Gminy Rajcza w okresie sezonu zimowego 2020/2021 będą Sołtysi poszczególnych Sołectw.
b) odśnieżanie dróg: na całej szerokości i długości dróg gminnych, ulic, parkingów, placów, i ścieżek rowerowych wg załączonego wykazu (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną dot. odśnieżania dróg (załącznik nr 9 do SIWZ).
c) usuwanie śliskości zimowej dróg:
 zimowe utrzymanie dróg przy użyciu materiału uszorstniającego w miejscach niebezpiecznych takich jak: rozwidlenia i skrzyżowania dróg, przejazdy kolejowe, podjazdy, zjazdy, okolice szkół, wlotów ulic oraz na mostach.
d) Parkingi odśnieża się po zakończeniu prac związanych z odśnieżaniem dróg gminnych lub jednocześnie, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają.

UWAGA I: Średnia prędkość pługu i piaskarki do 20 km na godzinę. Materiały takie jak materiał uszorstniający do usuwania śliskości dróg zapewnia Wykonawca.
Całość usługi zostanie wykonana wg wykazu dróg, ulic, parkingów i placów stanowiącego załącznik Nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pracami powyższymi zostaną objęte następujące ciągi dróg (ZADANIA):

1. ZADANIE 1. – CHODNIKI i DROGA GMINNA
a) Chodniki w Rajczy i Rycerce Dolnej:
• wzdłuż drogi powiatowej nr 1439 S: od granicy z Gminą Milówka do mostu na Zagorze,
• wzdłuż drogi powiatowej nr 1481 S: od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1439 S do Dworca PKP w Rajczy,
• wzdłuż drogi powiatowej nr 1439 S: od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1481 S: do granicy z Gminą Ujsoły,
• wzdłuż drogi powiatowej nr 1447 S: od ronda w Rajczy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1444 S (skrzyżowanie na Rycerkę Dolną i Sól).
b) Droga gminna w Rycerce Dolnej:
• do Orawców.
Przewidywany, maksymalny czas przejazdu wyniesie: do 5 godzin

2. ZADANIE 2. – SOŁECTWO RAJCZA CZ. I
a) Drogi gminne:
• od granicy z Gminą Milówka do drogi powiatowej nr 1440 S – Nickulina.
b) Ścieżka rowerowa w Rajczy, tylko na odcinkach, które są jednocześnie drogami dojazdami do posesji:
• od mostu u Szewczyka do posesji Rajcza 64,
• od mostu na Zagorze do posesji Rajcza 72A.
Przewidywany, maksymalny czas przejazdu: do 5 godzin

3. ZADANIE 3. SOŁECTWO RAJCZA – PARKINGI I ULICE
a) Parkingi w centrum Rajczy:
• przy Centrum Kultury i Sportu w Rajczy,
• za cmentarzem,
• przy ośrodku zdrowia i budynku tzw. Nowego Gimnazjum,
• za i przed Urzędem Gminy,
• za kościołem.
b) Ulice w centrum Rajczy:
• ulica za kościołem do Łajczaków i Worków włącznie,
• Do Soły,
• Parkowa,
• Ludowa,
• Polna,
• Janoci,
• ulica do stadionu LKS.
Przewidywany, maksymalny czas przejazdu: do 5 godzin.

4. ZADANIE 4. – SOŁECTWO RYCERKA DOLNA – DROGI GMINNE
a) Drogi gminne:
• do Krawców,
• po Kamieńcach,
• do Pralni,
• koło Kurowskiego,
• do Surego,
• do przystanku PKP,
• do Łabaja,
• do Bibrów,
• do Wydry,
• do Głębia,
• do Julii Radwaniak,
• koło Kapliczki,
• do Ryłków,
• do Stolarskiej,
• u Gardasa,
• obok J. Hutyry i A. Fuks,
• do Witka,
• do Gajdosa,
• po kamieńcach do wyciągu,
• do Brandysa,
• do Piroga,
• nad J. Brandys,
• do Kudłatych,
• do Cokota,
• koło Bułki,
• do Głębokiego,
• koło Kaplicy.
b) Ścieżka rowerowa w Rycerce Dolnej, tylko na odcinkach, które są jednocześnie drogami dojazdami do posesji.
Przewidywany, maksymalny czas przejazdu: do 4 godzin.

5. ZADANIE 5. – SOŁECTWO RYCERKA GÓRNA
a) Drogi gminne:
• Płoskonkowie,
• Brzegi,
• do Biernatów,
• Czanieccy,
• pod Murem u Słowiaków,
• do Harmatów,
• do Spylów,
• do Dziergasów,
• na cmentarz,
• u Suławy za wodą,
• wszystkie drogi boczne od Suławów do ośrodka wypoczynkowego „Krepol” włącznie
• parking przed Kościołem,
• drogi w Kolonii,
Przewidywany, maksymalny czas przejazdu: do 7 godzin.
UWAGA: na tym odcinku konieczne może być posypanie drogi materiałem uszorstniającym.
Całość usługi należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym przy zachowaniu szczególnej staranności.
UWAGA II: Oferent winien przedstawić oferty cenowe dla każdego zadania osobno! Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na odśnieżanie dróg w Gminie Rajcza z podziałem na 5 zadań. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, niektóre, bądź wszystkie części zamówienia.
Uczestnik przetargu musi wykazać, że sprzęt użyty w przetargu jest jego własnością lub jest wynajęty. Na dowód posiadania sprzętu do Oferty należy dołączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego (w tym: numer rej. posiadanego sprzętu) lub umowę najmu.
UWAGA III: Zadania nie mogą być dzielone przez oferentów. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
UWAGA IV: Gmina Rajcza zastrzega sobie aktywny udział swojego przedstawiciela na każdym etapie prac związanych z odśnieżaniem dróg.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Górska 1
Rajcza 34-370
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Gmina Rajcza
ul. Górska 1
Rajcza 34-370
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in