„Bezpieczne przejścia dla pieszych – zero wypadków”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w terenie tzw. Aktywnych Przejść dla Pieszych zasilanych z sieci energetycznej, na ulicach miasta Koszalina zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, SST, projektem stałej i czasowej organizacji ruchu, stanowiące integralną część SIWZ.
Wszystkie przejścia dla pieszych zlokalizowane są na drogach dwujezdniowych dwupasowych o nawierzchni bitumicznej, szerokości każdej jezdni wynosi 7,0 m. Aktualnie istnieją wyznaczone przejścia dla pieszych w podanych poniżej lokalizacjach, w której mają zostać wykonane aktywne przejścia dla pieszych. Przejścia dla pieszych oznakowane są znakiem D-6 „przejście dla pieszych” oraz znakiem P-10 „linia przejścia dla pieszych”.
Aktywne przejścia dla pieszych składają się z elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego w następujących lokalizacjach:
- ul. Jana Pawła II (droga powiatowa nr P5510Z działka nr 17 obręb 0016) – przejście dla pieszych przy kościele św. Ducha;
- ul. Władysława IV (droga wojewódzka nr W167 działka nr 1 obręb 0016) – przejście dla pieszych na wysokości sklepu NETTO;
- ul. Juliana Fałata (droga krajowa nr 6 dz. nr 26/1 obręb 0018) – przejście dla pieszych przy ZUS:
- ul. Zwycięstwa (droga powiatowa nr P5547Z działka nr 1/7 obręb 0021) – przejście dla pieszych wysokości Katedry pw. Niepokalanego Poczęcie NMP.
Wykonawca ma za zadanie ustawić znaki pionowe D-6 z lampą ostrzegawczą, zamontować aktywne punktowe elementy odblaskowe LED, zamontować czujniki ruchu identyfikujące przechodnia (rowerzystę), wykonać montaż szafy sterującej, wykonać ułożenie kabli zasilających szafę, wykonać przed przejściem dla pieszych system antypoślizgowy w kolorze szarym.
W miejscach, gdzie w dokumentacji projektowej specyfikacjach technicznych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, w szczególności
o których mowa w art. 30 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.
2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, na pełen etat wszystkich osób,
wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia szczegółowo wymienione w projekcie budowlanym polegające na pracy wykonywanej wysiłkiem fizycznym, jeżeli wykonywanie tych czynności
polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Połczyńska 24
Koszalin 75-815
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
ul. Połczyńska 24
Koszalin 75-815
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in