Remont drogi gminnej ul. Szeligówka w miejscowości Kościelisko w granicach istniejącego pasa drogowego w km 0+000 - 0+340

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu drogi gminnej ul. Szeligówka w Kościelisku w km 0+000 – 0+340 – KATEGORIA RUCHU KR 3-4, który składać się będzie z:
1. Gwarantowanej części zamówienia, obejmującej swoim zakresem wykonanie:
1.1. Kompleksowej obsługi geodezyjnej łącznie z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
1.2. Remontu drogi w km 0+000 – 0+340: (Roboty rozbiórkowe – frezowanie nawierzchni, Roboty ziemne - korytowanie, Roboty rozbiórkowe – rozebranie ogrodzenia, rozebranie krawężników, Remont istniejącego odwodnienia - regulacja studzienek, wymiana krat drogowych, Warstwa wzmacniająca grunt z geowłókniny, Podbudowa – trzy warstwy z kruszywa, Ułożenie krawężników, regulacja krawężników, Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – dwie warstwy, Wymiana wysięgników oraz sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED, Ułożenie kanału technologicznego, Ułożenie wyspowych progów zwalniających z kostki brukowej, Poziome i pionowe oznakowanie drogi, Barierki ochronne)
1.3. Niezbędnych zgłoszeń i uzgodnień z zarządcami sieci,
1.4. Tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
1.5. Niezbędnych prób technologicznych,
1.6. Kosztorysu powykonawczego robót.
2. Części zamówienia objętej prawem opcji, która swoim zakresem przewiduje wykonanie: Zagęszczenia podłoża do parametrów minimalnych wymaganych dla drogi KR 3-4 w miejscach, w których zostanie ułożony gazociąg (szacowany odcinek wykopu o długości 340 m i szerokości 1 m i głębokości 1,5 m).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Strzelców Podhalańskich 44
Kościelisko 34-511
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Kościelisko
ul. Strzelców Podhalańskich 44
Kościelisko 34-511
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in