„Zakup ambulansu medycznego w ramach projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” oraz zachowaniem jego trwałości” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2020 roku ambulansu medycznego typu C wraz z fabrycznie nową zabudową (dalej zwanych również „ambulansem”) oraz sprzętem i wyposażeniem medycznym wymienionym w załączniku , o standardzie ambulansu drogowego spełniającym cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1:2011, zgodnie z wymaganiami (parametrami) techniczno – użytkowymi określonymi, szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy – TABELA I).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 13:45


» Location

Szpitalna 3
Radziejów 88-200
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpitalna 3
Radziejów 88-200
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in