Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Andrychów w sezonie 2020/2021

» Notice description

. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne w miarę występowania potrzeb dostawy soli drogowej nie zbrylającej się na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Andrychów, w ilości do 400 ton w sezonie 2020/2021. 2. Dostarczana sól drogowa powinna odpowiadać wymogom zawartym w Polskiej Normie PN-86/C-84081/02 /zawartość chlorku sodu nie mniej niż 94% i posiadać opinię Instytutu Budowy Dróg i Mostów, potwierdzającą, że oferowana sól może być stosowana do posypywania nawierzchni drogowych w zimowym utrzymaniu dróg oraz atest Państwowego Zakładu Higieny, potwierdzający, że produkt odpowiada wymaganiom higienicznym z przeznaczeniem do zwalczania gołoledzi. 3. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie transportem Wykonawcy i na jego koszt samochodami samowyładowczymi na plac magazynowy Zamawiającego, sukcesywnie w miarę występowania potrzeb. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, co oznacza że Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. 5. Kod CPV: 34.92.71.00-2 – sól drogowa.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Batorego 24
Andrychów 34-120
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Salt

» Buyer data

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Batorego 24
Andrychów 34-120
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Raw materials and intermediary products category published on OnePlace in last 10 days.

There are no notices meet the criteria