Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Przebudowa ul. Krępa - Młyńska w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa”

» Notice description

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Przebudowa ul. Krępa - Młyńska w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa”.
2. Zakres robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór obejmuje prace w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Zakład Budowlano-Drogowy „Grzesiewicz”, ul. Dąbrowskiego 45, 65-021 Zielona Góra, zawartą w załączniku nr I.5 do SIWZ.
3. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Przebudowa ul. Krępa - Młyńska w Zielonej Górze obejmuje przebudowę odcinka dł. ok 568,0m ul. Krępa-Młyńska, która polegać będzie na wymianie nawierzchni tłuczniowej na kostkę betonową, wyznaczenie krawędzi jezdni krawężnikiem betonowym, budowie nawierzchni opasek, poboczy, zjazdów oraz wykonaniu odcinka kanalizacji deszczowej. W ramach opracowania przebudowane zostanie skrzyżowanie (jednokierunkowy wjazd i wyjazd) z ul. Krępa-Odrzańska (droga powiatowa nr 1186F, klasy Z) oraz zjazdy na ul. Krępa-Piękna (droga wewnętrzna) i zjazd na ul. Krępa-Dolną (droga wewnętrzna). W związku z przebudową ulic oraz istniejącego zjazdu na ul. Krępa-Dolna wynikła konieczność przebudowy fragmentu ul. Krępa-Dolna na odcinku ~ 35,0 m.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ oraz
w dokumentach, o których mowa w pkt 3.2. SIWZ.
5. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SIWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia.
6. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu.
7. Zgodnie z art. art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.
8. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.
9. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 9 ust. 1 projektu umowy.
10. Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres (udzielony przez Wykonawcę Robót) od dnia podpisania odbioru końcowego robót oraz rękojmi na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy.
11. Ze względu na charakter usługi, Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Podgórna 22
Zielona Góra 65-424
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Urząd Miasta
ul. Podgórna 22
Zielona Góra 65-424
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in