„Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego samochodu ciężarowego do wywozu śmieci - śmieciarki dla potrzeb „ZDU – Komunalka Sp.z.o.o.” z/s w Biskupcu

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu jednej sztuki używanego samochodu ciężarowego do wywozu śmieci - śmieciarki. 2. Pojazd zostanie dostarczony do Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 3. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o terminie przekazania, co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem. 4. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia dostarczy wszystkie wymagane prawem dokumenty w języku polskim. 5. Wykonawca zapewni szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu wyznaczonym pracownikom Zamawiającego. 6. Odbioru przedmiotu leasingu (śmieciarki) dokona komisja złożona z upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 7. Dokumentem stwierdzającym prawidłowe wykonanie dostawy przedmiotu leasingu (śmieciarki) będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń protokół odbioru. 8. W czasie czynności odbioru Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia zgodności parametrów technicznych przedmiotu leasingu (śmieciarki) z wymaganiami określonymi w SIWZ i sprawności urządzeń w niej zamontowanych oraz kompletności dostarczonych dokumentów. 9. Zamawiający ma prawo odmowy odbioru przedmiotu leasingu w przypadku niedotrzymania terminu dostawy zaoferowanego w ofercie lub gdy przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań opisanych w SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 09:00


» Location

Wybudowanie 18
Biskupiec 13-340
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Special-purpose vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

"ZDU - Komunalka Sp.z.o.o."
Wybudowanie 18
Biskupiec 13-340
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in