Wykonanie bieżących robót budowlanych i instalacyjnych w kompleksie pawilonów "D, DGŚ, M, MK, MŁ, RE" oraz w lokalach mieszkalnych i budynkach zakładowych w Krakowie stanowiących własność AGH - KC-zp.272-577/20

» Notice description

Wykonanie bieżących robót budowlanych i instalacyjnych w kompleksie pawilonów "D, DGŚ, M, MK, MŁ, RE" oraz w lokalach mieszkalnych i budynkach zakładowych w Krakowie stanowiących własność AGH

Wspólny Słownik Zamówień:
45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym
45410000-4 Roboty tynkarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45432000-4 Wykładziny i okładziny z płytek
45432113-9 Układanie i cyklinowanie parkietu
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
44112310-4 Ścianki działowe
45451200-5 Zakładanie paneli
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Opis: W ramach zadania wykonywane będą roboty budowlano - instalacyjne budowlano-instalacyjne wraz z robotami przygotowawczymi i porządkowymi w obiektach Uczelni
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z poźn. zm.), osób wykonujących prace polegające na wykonaniu (zmienić w zależności od zakresu postępowania):
· robót malarskich
· robót tynkarskich
· robót okładzinowych
· robót posadzkarskich
· robót instalacyjnych branży elektrycznej
· robót instalacyjnych branży sanitarnej
Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.

W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej, na żądanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji umowy Wykonawca winien udokumentować fakt zatrudnienia, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę ww. osób, zawierającej w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, okres zatrudnienia, pracodawcę (pozostałe dane osobowe dotyczące pracownika należy zaczernić) lub inne dokumenty zawierające w/w informacje potwierdzające zatrudnienie w/w osób. Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez wykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności które powinny potwierdzać. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego.

Zamawiający jednocześnie informuje, że w § 12 pkt 1.1.j „Wzoru umowy” przewidział kary umowne za nie wywiązanie się z ww. obowiązku.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
Wykonawca winien wykazać że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a) co najmniej jedną osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku DOZORU (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla:
• urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
• aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych
b) co najmniej jedną osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku EKSPLOATACJI (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla
• urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
• aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych;
Zakres uprawnień pomiarowych: pomiary w pełnym zakresie do 1kV
Dopuszcza się posiadanie uprawnień D i E przez jedną osobę.

Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata), liczony każdorazowo od daty podpisania protokołu odbioru końcowego


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 08:30


» Location

Al. Mickiewicza 30
Kraków 30-059
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Al. Mickiewicza 30
Kraków 30-059
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in