Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Cekcyn w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cekcyn.
2. Na terenie zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej obowiązywać będzie system pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów komunalnych:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne będą gromadzone w pojemnikach o pojemnościach 110l (120l), 240l, 1100l;
b) selektywnie zbierane odpady komunalne będą gromadzone w workach:
- worek kolor żółty- oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
- worek kolor zielony-oznaczony napisem „Szkło” w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
- worek kolor niebieski –oznaczony napisem „Papier” w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
- worek kolor brązowy – oznaczonych napisem „Bio” w skład której wchodzą odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
3. Worki do selektywnej zbiórki odpadów powinny pozwalać na ocenę zawartości worka i być wykonane z tworzywa LDPE lub HDPE, uniemożliwiającego ich rozerwanie podczas normalnej eksploatacji oraz opisane jak poniżej:
a) worek kolor żółty – „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” oraz logo, dane adresowe i nr telefonu Wykonawcy;
b) worek kolor zielony – „SZKŁO” oraz logo, dane adresowe i nr telefonu Wykonawcy;
c) worek kolor niebieski – „PAPIER” oraz logo, dane adresowe i nr telefonu Wykonawcy;
d) worek kolor brązowy – „BIO” oraz logo, dane adresowe i nr telefonu Wykonawcy.
4. Pozostałe selektywnie zbierane odpady:
a) baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe;
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
d) zużyte opony;
e) przeterminowane leki.
5. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
6. Podmiot odbierający zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zobowiązany będzie zagospodarować (odbiór, transport, poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianie) – zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 7 do SIWZ.
8. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą:
a) wynagrodzenie płatne będzie za rzeczywiście wykonane usługi, miesięcznie na podstawie faktury VAT;
b) rozliczenie usługi odbioru i transportu odpadów będzie się odbywało w oparciu o miesięczne raporty ważenia w RIPOK i instalacji odzysku odpadów, które Wykonawca dołączy Zamawiającemu do faktury przy zastosowaniu ceny jednostkowej za 1 Mg określonej w formularzu ofertowym na podstawie kart przekazania odpadów;
c) Zamawiający będzie dokonywał płatności w oparciu o faktyczną ilość odebranych odpadów;
d) okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Szkolna 2
Cekcyn 89-511
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

GMINA CEKCYN
ul. Szkolna 2
Cekcyn 89-511
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in