Dostawa zestawu urządzeń wraz z oprzyrządowaniem do zdalnego odczytu wodomierzy, materiałów montażowo-konstrukcyjnych i elektrycznych do ich montażu oraz wodomierzy wraz z oprzyrządowaniem do rejestracji i transmisji danych”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu urządzeń wraz z oprzyrządowaniem do zdalnego odczytu wodomierzy, materiałów montażowo-konstrukcyjnych i elektrycznych do ich montażu oraz wodomierzy wraz z oprzyrządowaniem do rejestracji i transmisji danych.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części, tj.:
1) Część 1: Dostawa odbiorników (urządzeń) bateryjnych z możliwością podpięcia do stałego zasilania, Kod CPV: 38291000-1 Aparatura telemetryczna.
2) Część 2: Dostawa modułu transmitera (nakładki wodomierzowe do trudno dostępnych miejsc, Kod CPV: 38291000-1 Aparatura telemetryczna.
3) Część 3: Dostawa materiałów montażowo-konstrukcyjnych do montażu urządzeń zdalnego odczytu wodomierzy, Kod CPV: 44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa.
4) Cześć 4: Dostawa materiałów elektrycznych do montażu urządzeń zdalnego odczytu wodomierzy, Kody CPV: 31200000-8 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej,31320000-5 Kable energetyczne, 38551000-2 Liczniki energii.
5) Część 5: Dostawa wodomierzy z oprzyrządowaniem do rejestracji i transmisji danych, Kody CPV: 38421100-3 Wodomierze, 38291000-1 Aparatura telemetryczna.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, którą może udzielić jednemu Wykonawcy. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się z załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
5. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach nr 6a – 6e do SIWZ – Projekt umowy.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom:
1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców, o ile są one znane. W przypadku braku tej informacji, zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji.
3) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
4) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
13. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ust.1 ustawy Pzp.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Wincentego Pola 22
Nowy Sącz 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 22
Nowy Sącz 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Machines, equipment and spare parts category published on OnePlace in last 10 days.